Zjazd SPSW w Wilanowie

2012-03-31

Zjazd SPSW w Wilanowie

ZJAZD SPSW W WILANOWIE

    W sobotę 31 marca członkowie SPSW spotkali się na Zjeździe Walnym. Obrady zagaił marszałek SPSW, Andrzej Krzyżanowski, ale o ich oficjalne otwarcie poprosił Marszałka Seniora – była nim po raz drugi p. Teresa z Podhorskich Epszteinowa. 

     Obrady poprowadził, jak zawsze sprawnie i rzeczowo, wice marszałek SPSW Krzysztof Bystram. Do Komisji skrutacyjnej wybrano: pp. Annę Lebet-Minakowską, Helenę Łopińską i Annę Skrzyńską. Protokół przygotowują pp. Beata Kazimierska-Korsak i Anna Komorowska-Sławiec. 

     P. Michał Korsak przedstawił zmiany w Statucie SPSW, których przyjęcie było konieczne ze względów formalno-prawnych (omówił je także prawnik, p. Michał Niemirowicz-Szczytt). Poprawki przyjęto.    

     Sprawozdanie z działalności Zarządu SPSW złożył p. Andrzej Krzyżanowski, marszałek. Zostało ono przyjęte, a tym samym Zjazd udzielił absolutorium dotychczasowemu Zarządowi SPSW.

     W sprawozdaniu Kolegium Senatu, jego przewodniczący – Kanclerz Stanisław Czartoryski mówił o braku możliwości wyborów do Kolegium ze względu na brak quorum. Poinformował jednak, iż zmiany w Statucie SPSW spowodują, że praca Kolegium Senatu nie będzie utrudniona jak dotychczas. Omówił też pokrótce działalność Kolegium, podkreślając, że jeden z członków Kolegium – senator Michał Kwilecki angażuje się nie tylko w prace Kolegium, ale także jest inicjatorem wielu projektów, które realizuje SPSW. 

    P. Mikołaj Radziwiłł, przewodniczący Komisji Heroldii poinformował o kilkunastu osobach, które złożyły odpowiednie dokumenty, uprawniające do członkostwa w Stowarzyszeniu. Na kolejne dokumenty Komisja oczekuje.

     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący, p. Piotr Biliński. Komisja zarekomendowała udzielenie absolutorium Zarządowi. Merytorycznie zaś odniosła się do kilku spraw, postulując m.in. negocjacje z firmą, prowadzącą księgowość SPSW w celu obniżenia kosztów usługi. Ewentualnie poleciła zastanowić się nad zmianą firmy. Komisja upoważniła Zarząd do skuteczniejszych działań w kwestii zwiększenia dochodów Stowarzyszenia z tytułu składek członkowskich. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaapelował także o skuteczniejsze informowanie społeczeństwa i naszych członków o działaniach SPSW (np. poprzez stronę internetową). 

     To tylko niektóre punkty obrad Zjazdu Walnego. Szczegóły znajdą się w oficjalnym protokole. 

    Po oficjalnej części Zjazdu (obrady) jego uczestnicy mogli wysłuchać dwóch prelekcji: p. Jana Olizara na temat historii i współczesności Zakonu Maltańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz p. Pawła Esse, który mówił o stowarzyszeniu Domus Polonorum, zrzeszającym właścicieli zabytkowych obiektów ziemiańskich (dworów i pałaców).

     Następnie p. Piotr Gaweł, prezes Zarządu Centrum Opatrzności Bożej w Wilanowie omówił historię, stan prac i przyszłość Świątyni Opatrzności Bożej, po czym uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogli ją zwiedzić. 

     Jak wiadomo, świątynia miała powstać z wdzięczności Bogu za Konstytucję 3 Maja. Do tej pory było to niemożliwe. Świątynia jest obecnie w stanie „surowym”, a w dolnym kościele odbywają się nabożeństwa, bowiem parafia Opatrzności Bożej już działa. Powstał również Panteon Wielkich Polaków. Pochowano tam dotychczas 7 osób, m.in. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, ks. Jana Twardowskiego, ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego. Obok kościoła powstało Centrum Opatrzności, instytucja edukacyjna i kulturalna. Współpraca z Centrum, ze względu na zapisy historyczne, dla nas, potomków sygnatariuszy Konstytucji, jest bardzo ważna. Obie strony wyrażają chęć współpracy, a jej szczegóły poznamy po  uzgodnieniach. Nasze Walne Zgromadzenie i możliwość zwiedzenia świątyni są dobrym początkiem.   (red.)