Walne Zgromadzenie

 

§  13.

 

1.      Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze i co trzy lata jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia Członków Zwykłych,  Członków Wspierających i Członków Honorowych, co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem o miejscu, dniu, godzinie i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia. Zarząd ogłasza termin Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego co najmniej z 90 dniowym wyprzedzeniem, a Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego na 150 dni przed jego datą.

4.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Marszałek z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby Członków Zwykłych lub na wniosek Walnego Zgromadzenia podjęty zwykłą większością głosów obecnych. Zarząd zawiadamia Członków Zwykłych i Członków Wspierających co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem o dniu, miejscu, godzinie i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować jedynie w sprawach dla których zostało zwołane, wymienionych w zawiadomieniu.

5.      Zawiadomienia, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wysyłane są jako przesyłki elektroniczne bądź listowe papierowe na adresy wskazane w deklaracjach członkowskich złożonych przez poszczególnych Członków.

6.      Oprócz innych spraw wymienionych w Konstytucji do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)      uchwalanie zmian Konstytucji Stowarzyszenia;

2)      wytyczanie kierunków i zatwierdzanie programu działania Stowarzyszenia;

3)      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Marszałka, a także członków Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Heroldii, członków Sądu Koleżeńskiego z zastrzeżeniem § 15 ust.12, §16 ust.8, §17 ust.9, § 18 ust.5;

4)      zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;

5)      powoływanie i odwoływanie Deputacji;

6)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu;

7)      podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich;

8)      przyznawanie i odbieranie godności Członka Honorowego;

9)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zgodnie z §21.

7.      Jeżeli niniejsza Konstytucja nie stanowi inaczej, uchwały w sprawach, o których mowa powyżej podejmowane są w następujący sposób:

1)      w ust.6. pkt 1) w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 1/5 wszystkich Członków Zwykłych większością 3/5 głosów,

2)      w ust.6. pkt 3) i pkt 9) w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Członków Zwykłych uczestniczącychw głosowaniu przy obecności minimum 1/5 członków Zwykłych Stowarzyszenia

3)      w  sprawach wskazanych w ust. 6. pkt 2, 4, 5 oraz 7 w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Członków Zwykłych uczestniczących w głosowaniu przy obecności minimum 1/5 członków Zwykłych Stowarzyszenia ;

- w sprawach wskazanych w ust.6. pkt 6  8 i we wszystkichsprawach personalnych oraz w każdej innej sprawie, gdy Walne Zgromadzenie tak postanowi zwykłą większością głosówCzłonków Zwykłych uczestniczących w głosowaniu w obecności minimum 1/5członków Zwykłych Stowarzyszenia , przeprowadza się głosowanie tajne.

8.      Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziane jest głosowanie nad zmianą treści Konstytucji, Marszałek jest zobowiązany na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić tekst proponowanych zmian na ogólnodostępnym Forum Stowarzyszenia w celu umożliwienia wszystkim Członkom Zwykłym świadomego głosowania.

9.      Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący wybrany w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród obecnych Członków Zwykłych. Przy wyborze Przewodniczącego w przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos oddany przez Marszałka. Kandydat na Przewodniczącego zobowiązany jest do powstrzymania się od głosowania w swojej sprawie.

10.  W przypadku równego podziału głosów podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga głos Przewodniczącego.

11.  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący-Senior, którym jest najstarszy wiekiem Członek Zwykły Stowarzyszenia, biorący udział w Walnym Zgromadzeniu.

12.  Zamknięcie Walnego Zgromadzenie przez Przewodniczącego ogłasza najmłodszy wiekiem Członek Zwykły Stowarzyszenia, biorący udział w Walnym Zgromadzeniu.

13.  Protokół Walnego Zgromadzenia musi zawierać:

1)      miejsce i czas odbycia Walnego Zgromadzenia;

2)      imiona i nazwiska osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu, wraz z oznaczeniem ich funkcji i rodzaju członkostwa;

3)      wzmiankę dotyczącą prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;

4)      porządek obrad Walnego Zgromadzenia;

5)      treść powziętych uchwał wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”;

6)      imiona i nazwiska Protokolantów;

7)      imię i nazwisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

8)      imię i nazwisko Marszałka.

14.  Protokół podpisują kolejno: Protokolanci i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

15.  Każdy Członek Zwykły i Członek Wspierający ma prawo żądać dostarczenia mu kopii protokołu Zgromadzenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.