Komisja Heroldii

Komisja Heroldii

 

§  17.

 

1.      Komisja Heroldii składa się z pięciu osób powoływanych i odwoływanych z grona Członków Zwykłych, Wspierających i Honorowych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych spośród Członków Zwykłych. W skład Komisji Heroldii wchodzi minimum 3 Członków Zwykłych.

2.      Kadencja członków Komisji Heroldii trwa 3 lata i jest kadencją łączną. Funkcję członka Komisji Heroldii można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3.      Członkowie Komisji Heroldii wybierają ze swojego grona, z pośród Członków Zwykłych  Przewodniczącego w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, podczas tego samego Walnego Zgromadzenia, podczas którego Komisja Heroldii została wybrana. Wybór zatwierdza Walne Zgromadzenie.

4.      Przewodniczący Komisji Heroldii jest odpowiedzialny za jej prace i składa roczne sprawozdanie z pracy Komisji przed Walnym Zgromadzeniem.

5.      Komisja Heroldii bada spełnienie przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 1-3 niniejszej Konstytucji u osób starających się o Członkostwo Zwykłe w Stowarzyszeniu i wydaje orzeczenia na podstawie:

1)      Podstawowymi dokumentami legitymacyjnymi są akta stanu cywilnego lub akta kościelne;

2)      W przypadku ich braku lub niedostępności, tę samą wagę mają:

a.      legitymacje szlacheckie wydane przez władze królestwa kongresowego, Austrii, Prus, Rosji i im równorzędne,

b.      wydawnictwa genealogiczne wymienione w pracy prof. Włodzimierza Dworzaczka „Genealogia”, wydanie PWN, Warszawa 1959 roku oraz publikacje genealogiczne prof. Szymona Konarskiego,

c.      inne źródła uznane przez Komisję Heroldii.

6.      Pozytywne orzeczenie Komisji Heroldii jest niezbędne dla uzyskania Członkostwa Zwykłego Stowarzyszenia.

7.      Komisja Heroldii podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Komisji Heroldii uczestniczących w głosowaniu przy obecności minimum 3 członków Komisji Heroldii, w tym Przewodniczącego. Wszystkie głosowania personalne są tajne.

8.      Komisja Heroldii zbiera się co najmniej raz na kwartał.

9.      W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Komisji Heroldii, Senat decyduje o dokooptowaniu do Komisji Heroldii innego Członka Zwykłego, Wspierającego lub Honorowego Stowarzyszenia na okres do następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia.

10.  Członkami Komisji Heroldii nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe.

11.  Komisja Heroldii do swoich prac może powołać ekspertów z poza grona Członków Stowarzyszenia.

12.  W momencie utraty przez członka Komisji Heroldii Członkostwa w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4.