Deputacje

Deputacje

 

§  20.

 

1.      Istnieje 14 Deputacji:

1)      Członkowska,

2)      Kontaktów międzynarodowych,

3)      Edukacyjna,

4)      Genealogiczna,

5)      Heraldyczna,

6)      Historyczna,

7)      Integracyjna,

8)      Młodzieżowa,

9)      Pamiątek,

10)  Prasowa,

11)  Prawna,

12)  Skarbowa,

13)  Socjalna,

14)  Wydawnicza.

2.      Deputacja Członkowska informuje o rodzajach członkostwa w Stowarzyszeniu i warunkach ich uzyskania. Prowadzi rejestry poszczególnych rodzajów Członków i wydaje legitymacje członkowskie.

3.      Deputacja Kontaktów Międzynarodowych nawiązuje i utrzymuje relacje międzynarodowe, prowadzi promocję dziedzictwa Sejmu Wielkiego poprzez organizowanie konferencji, sesji naukowych, wystaw, itd. W tym aspekcie współpracuje z Deputacją Historyczną i Prasową.

4.      Deputacja Edukacyjna zajmuje się popularyzacją idei Sejmu Wielkiego wśród młodzieży i nauczycieli, sprawuje patronat nad szkołami oraz organizuje obozy naukowo-szkoleniowe.

5.      Deputacja Genealogiczna prowadzi genealogię potomków Sejmu Wielkiego, w tym członków i kandydatów do Stowarzyszenia. Współpracuje z Komisją Heroldii. Bierze udział w organizowaniu wystaw i w przygotowaniu wydawnictw Stowarzyszenia.

6.      Deputacja Heraldyczna sprawuje pieczę nad poprawnością heraldyczną bazy danych Stowarzyszenia. Bierze udział w opracowywaniu symboli Stowarzyszenia.

7.      Deputacja Historyczna organizuje panele i spotkania poświęcone Sejmowi Wielkiemu, przygotowuje tematykę własnych i gościnnych sesji naukowych, prowadzi katalog wykładowców i wydawnictw z tego zakresu. Deputacja ta nadzoruje prace nad powołaniem Instytutu Sejmu Wielkiego. Wspólnie z Deputacją Kontaktów Międzynarodowych organizuje konferencje, sesje naukowe i popularno-naukowe poza granicami Kraju.

8.      Deputacja Integracyjna opracowuje sposoby integracji środowiska. Dba o utrzymanie i umacnianie więzi międzypokoleniowych. Deputacja, na pisemny wniosek co najmniej 5 członków SPSW, danego regionu, skierowany do Przewodniczącego Deputacji Integracyjnej, tworzy kluby regionalne, zwane Chorągwiami. Wniosek ten musi obowiązkowo zawierać  kandydaturę na stanowisko Chorążego powoływanej Chorągwi.

9.      Deputacja Młodzieżowa jednoczy członków zwykłych, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Wypracowuje odpowiednie dla środowiska formy pracy.

10.  Deputacja Pamiątek przygotowuje materiały, których liczba i jakość zadecydują o powstaniu Muzeum Sejmu Wielkiego lub Muzeum Polskiego Parlamentaryzmu. Bierze udział w opracowywaniu wystaw (także międzynarodowych) i katalogów. Przygotowuje koncepcję muzeum wirtualnego i współuczestniczy w pracach nad powołaniem Instytutu Sejmu Wielkiego.

11.  Deputacja Prasowa reaguje na doniesienia w mediach na temat Stowarzyszenia, przygotowuje dla Marszałka teksty oświadczeń, informuje media o pracy Stowarzyszenia, w tym o jego sesjach. Przewodniczący Deputacji Prasowej jest rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia. Deputacja zbiera materiały medialne celem przekazania ich Deputacji Pamiątek.

12.  Deputacja Prawna uczestniczy przygotowaniu dokumentów Stowarzyszenia, w tym propozycji poprawek do Konstytucji.

13.  Deputacja Skarbowa  dba o pełne finansowanie działalności SPSW, zbiera informacje na temat potrzeb finansowych Stowarzyszenia, pozyskuje sponsorów, prowadząc ich listę.

14.  Deputacja Socjalna zajmuje się opieką socjalną wewnątrz Stowarzyszenia, proponuje rozwiązania problemów socjalnych i wnioskuje do Zarządu o ich załatwienie.

15.  Deputacja Wydawnicza prowadzi magazyn internetowy Stowarzyszenia. Przewodniczący Deputacji Wydawniczej ustala z Zarządem skład kolegium redakcyjnego. Opracowuje plan biznesowy działalności wydawniczej.

16.  Deputacje powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

17.  Członkowie Deputacji wybierają ze swego grona Prezydium Deputacji w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Prezydium Deputacji składa się z Przewodniczącego, jego zastępcy i Pisarza.

18.  Prezydium Deputacji informuje Zarząd Stowarzyszenia o wynikach wyborów i składzie Prezydium, a także każdorazowo o zmianach w Prezydium Deputacji w terminie 15 dni od ich zajścia.

19.  Przewodniczący Deputacji nie może być członkiem Kolegium Senatu, Zarządu Stowarzyszenia, Sadu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

20.  Kadencja Prezydium Deputacji trwa 3 lata.

21.  Członkiem Prezydium Deputacji może zostać wybrany Członek Zwykły lub Członek Wspierający.

22.  Deputacje podejmują decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków danej Deputacji uczestniczących w głosowaniu przy obecności minimum 1/5 obecnych członkówdanej Deputacji, a w każdym razie przy obecności nie mniej niż 3 członków tej Deputacji. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.

23.  Deputacje nie dysponują samodzielnie finansami.

24.  W momencie utraty przez członka Deputacji Członkostwa w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4.