Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

REGULAMIN
Stowarzyszenia Zwykłego p.n.
Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego

§1.

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, zwane w dalszych postanowieniach regulaminu Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zwykłym. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

§2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Kraków. Adresem Stowarzyszenia jest: ul. Ściegiennego 70/59, 30-809 Kraków.

§3.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym potomków 436 sygnatariuszy „Aktu konfederacyi generalney w seymuiących stanach oboyga narodów", podpisanego w Warszawie w dniu 7 X 1788 i poszerzonego o posłów drugiej kadencji 16 XII 1790, zgodnie z listą opublikowaną w Voluminach Legum, tom VIII, ss. 46-51 i 205-209 — zwanych dalej potomkami Sejmu Wielkiego.Do potomków Sejmu Wielkiego zalicza się również potomków rodzeństwa sygnatariuszy powyższego aktu.Działalność Stowarzyszenia opiera się na dobrowolnej pracy społecznej ogółu jego członków.Stowarzyszenie dąży do zrzeszenia większości potomków Sejmu Wielkiego, niezależnie od ich rasy, płci, wyznania, poglądów, języka, miejsca zamieszkania, pozycji społecznej i zawodu. Stowarzyszenie powstrzymuje się od działań mogących temu zaszkodzić.

§4.

Celami Stowarzyszenia są:

integrowanie środowiska potomków Sejmu Wielkiego;podtrzymywanie kontaktu między wszystkimi potomkami Sejmu Wielkiego niezależnie czy mieszkają oni w obecnych granicach Rzeczypospolitej Polskiej czy też poza nimi;budowanie bazy genealogicznej potomków Sejmu Wielkiego;rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o Sejmie Wielkim i jego uczestnikach oraz o tradycjach polskiego parlamentaryzmu i demokracji w ogólności;budowanie w społeczeństwie świadomości nieprzerwanej obecności potomków Sejmu Wielkiego w życiu kulturalnym, społecznym, naukowym i politycznym krajów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów;podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;współpraca w zakresie badań genealogicznych i historycznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami;współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń;organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.

§5.

Dążąc do realizacji wymienionych celów Stowarzyszenie:

pomaga w gromadzeniu i wymianie informacji o genealogii potomków Sejmu Wielkiego i powiązaniach rodzinnych między potomkami Sejmu Wielkiego;promuje tradycję Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej dziedzictwo kulturalne i cywilizacyjne;doskonali i pogłębia wśród swoich członków znajomość genealogii, historii i tradycji;organizuje warsztaty, prelekcje i zebrania naukowe oraz wystawy i pokazy poświęcone tematyce historycznej i genealogicznej;wymienia informacje genealogiczne z innymi polskimi i zagranicznymi organizacjami genealogicznymi;służy radą i opieką badaczom genealogicznym i historycznym;wydaje, gromadzi i propaguje wśród swoich członków publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone genealogii, historii i kulturze;podejmuje wszelką inną działalność zgodną z regulaminowymi celami Stowarzyszenia.

§6.

Członkiem Stowarzyszenia może być:każdy potomek (prawny lub biologiczny) dowolnego sygnatariusza „Aktu konfederacji generalnej" wspomnianego w §2;każdy inny potomek (prawny lub biologiczny) ojca lub matki dowolnego sygnatariusza tegoż „Aktu konfederacji generalnej" (tj. potomek braci i sióstr - także przyrodnich);każdy małżonek dowolnej osoby mieszczącej się definicjach wyrażonych w ust. a) i b) — w okresie trwania związku małżeńskiego.

Członków przyjmuje Przedstawiciel na podstawie oświadczenia o sposobie spełnienia warunków określonych w ust. 1. W przypadkach wątpliwych i spornych Przedstawiciel podejmuje decyzje odwołując się do uznanych autorytetów genealogicznych.

§7.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi,śmierci członka,uchwały Zebrania Członków z powodu złożenia nieprawdziwej lub wątpliwego oświadczenia o spełnianiu warunków,wykluczenia uchwałą Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§8.

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

branie czynnego udziału w realizacji celów stowarzyszenia;przestrzeganie postanowień regulaminu i uchwał władz stowarzyszenia;udostępnianie swoich danych genealogicznych i zgoda na ich publikację.

§9.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Członków,
2) Przedstawiciel,

§10.

Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów spośród osób obecnych na zebraniu, uprawnionych do głosowania, pod warunkiem obecności co najmniej 3 osób.

§11.

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.Zebranie Członków może być:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed jego terminem.Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

§12.

Do kompetencji Zebrania Członków w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie regulaminu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie Przedstawiciela,
4) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Przedstawicielowi,
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
6) ocenianie działalności Przedstawiciela.
7) ustalanie wysokości składek członkowskich.

§13.

Kadencja Przedstawiciela trwa 3 lata.

§14.

Do zakresu działania Przedstawiciela należy: 1) realizacja uchwał Zebrania Członków i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami regulaminowymi oraz uchwałami Zebrania Członków,
2) przygotowywanie planów działalności Stowarzyszenia,
3) zwoływanie Zebrania Członków,
4) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków,

6) szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
7) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
8) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,

§15.

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Marek Minakowski, zam. 30-809 Kraków, ul. Ściegiennego 70/59, tel. 0602-770051.

§16.

Jedynym źródłem uzyskiwania środków finansowych przez Stowarzyszenie są składki członkowskie.

§17.

Uchwalenie regulaminu lub jego zmiana przez Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów spośród osób obecnych na Zebraniu, uprawnionych do głosowania, pod warunkiem obecności co najmniej 3 osób.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów spośród osób obecnych na Zebraniu, uprawnionych do głosowania, pod warunkiem obecności co najmniej 3 osób.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego zostało wpisane 29 maja 2006 w Urzędzie Miasta Krakowa o ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie posiadających osobowości prawnej pod pozycją nr 228 (zaświadczenie SP.02.5011-19/06).

Członkowie likwidowanego SPSW Zwykłego, którzy nie wstąpili dotąd do SPSW Zarejestrowanego

Konstytucja SPSW Zarejestrowanego nie podaje terminu, w jakim członkowie "starego" stowarzyszenia (na prawie "stowarzyszenia zwykłego") mają dopełnić formalności w celu stania się członkami "nowego" stowarzyszenia (na prawie "stowarzyszenia zarejestrowanego"). Oto lista osób, które po wypełnieniu deklaracji przejścia (do pobrania tutaj) mogą stać się na nowo członkami SPSW:

 • Gabriela Aksamit-Będkowska
 • Paweł Aksamit-Będkowski
 • Dominik Arkuszewski
 • Jacek Jan Arkuszewski
 • Halina Bardzińska
 • Franziskus Batthyany
 • Jan Krzysztof Bąkowski
 • Maciej Bednarkiewicz
 • Mateusz Bednarkiewicz
 • Aleksander Biliński
 • Alicja Bornus
 • Anna Bornus
 • Bartłomiej Bornus
 • Tomasz Bornus
 • Anna Józefa Bzowska
 • Janusz Janota Bzowski
 • Krzysztof Andrzej Chądzyński
 • Paweł Zbigniew Chądzyński
 • Piotr Stanisław Chądzyński
 • Andrzej Ciechanowiecki
 • Tadeusz Cieński
 • Elżbieta Czartoryska
 • Juliusz Czartoryski
 • Piotr Fajkowski-Bardziński
 • Gregoir Fistarol
 • Jolanta Bąkowska Gieysztorowa
 • Antoni Glogier
 • Artur Glogier
 • Dominik Glogier
 • Karol Glogier
 • Gabriela Maria Górska
 • Marta Grabowska
 • Elżbieta Grabowska-Szcześniak
 • Maciej Grabowski
 • Sylwester Gruda
 • Izabella Hus
 • Martin Hus
 • Thomas Hus
 • Vincent Hus
 • Izabella Anna Hus-Morawska
 • Krystyna Iwicka
 • Jakub Iwicki
 • Aleksander Jałoszyński
 • Barbara Jawłowska
 • Małgorzata Jawłowska
 • Maria Jawłowska
 • Andrzej Jawłowski
 • Jan Jawłowski
 • Katarzyna Jeglińska
 • Jan Jegliński
 • Piotr Jegliński
 • Stanisław Jegliński
 • Jan Henryk Karkocha
 • Róża Karłowska
 • Maria z Echaustów Karnkowska
 • Kazimierz Karnkowski
 • Jadwiga Koczorowska
 • Daria Koehler
 • Dominika Koehler
 • Grażyna Koehler
 • Katarzyna Koehler
 • Krzysztof Koehler
 • Patrycja Koehler
 • Rafał Koehler
 • Alina Stella Korczak Komorowska
 • Henryk Stanisław Konarski
 • Michał Konarski
 • Zofia Korczak-Komorowska
 • Maciej Bartłomiej Korsak
 • Olga Zofia Korsak
 • Elżbieta Kotarska
 • Monika Koziol
 • Joanna Henryka Kujawska
 • Wiesława Elżbieta Kupczyk
 • Erazm Lipiński
 • Artur Radosław Litwin
 • Małgorzata Ładak
 • Barbara Łaszczyńska
 • Ewa Łaszczyńska
 • Olga Marta Łaszczyńska
 • Teresa Łaszczyńska
 • Bolesław Łaszczyński
 • Jakub Marcin Łaszczyński
 • Marek Łaszczyński
 • Michał Tadeusz Łaszczyński
 • Władysław Łaszczyński
 • Emilia Łopińska
 • Maciej Krzysztof Łoś
 • Jakub Łubniewski
 • Anna Marbot
 • Caroline Marbot
 • Constantin Marbot
 • Helene Marbot
 • Jacques Marbot
 • Marie-Athina Marbot
 • Aleksandra Marczak
 • Krystyna Janina Markowska
 • Krystyna Miączyńska
 • Urszula Anna Miączyńska-Tuszyńska
 • Michał Jerzy Miączyński
 • Iwona Minakowska-Gruda
 • Marcin Mycielski
 • Michał Niemirowicz-Szczytt
 • Mirosław Nowosielski
 • Olga Ołtuszewska
 • Marian Ołtuszewski
 • Danuta Piłsudska-Pękalska
 • Eryk Potempa
 • Piotr Potocki
 • Andrzej Potworowski
 • Anna Teresa Pruszyńska
 • Jan Karol Pruszyński
 • Agnieszka Przełomiec
 • Katarzyna Radziemska-Bonowicz
 • Joanna Ramlau-Magala
 • Przemysław Rey
 • Andrzej Rostworowski
 • Monika Zofia Sękowska
 • Jurand Aleksander Sękowski
 • Jerzy Siemieński
 • Andrzej Sołtan
 • Andrzej M. Sołtan
 • Anna Sołtan
 • Karol Sołtan
 • Marek Stella-Sawicki
 • Dorota Szczepańska
 • Gabriela Szczepańska
 • Andrzej Szczepański
 • Bartosz Szczepański
 • Czesław Szczepański
 • Weronika Wojciechowska
 • Agnieszka Edyta Zielonka
 • Grzegorz Kamil Zielonka
 • Justyna Dorota Zielonka