Cele Stowarzyszenia, sposoby ich realizacji oraz majątek Stowarzyszenia

 

§ 4.

 

Celami Stowarzyszenia są:

 

 1. Upowszechnianie wiedzy o tradycjach polskiego parlamentaryzmu i demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji 3 Maja, Sejmu Wielkiego i dzieła jego Uczestników;
 2. Prezentowanie społeczeństwu nieprzerwanej obecności kontynuatorów idei Sejmu Wielkiego w życiu kulturalnym, społecznym, naukowym i politycznym;
 3. Pielęgnowanie wielonarodowej tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów;
 4. Utrzymywanie kontaktów z potomkami Sejmu Wielkiego oraz działanie na rzecz integracji środowiska;
 5. Prowadzenie prac nad rozwojem bazy genealogicznej potomków Sejmu Wielkiego;
 6. Pogłębianie wśród Członków Stowarzyszenia znajomości historii, genealogii i wielonarodowej tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz  potrzeby kontynuowania idei przyświecających Sejmowi Wielkiemu;
 1. Manifestowanie i kontynuowanie wartości i idei Sejmu Wielkiego.

 

§ 5.

 

Dążąc do realizacji wyżej wymienionych celów, Stowarzyszenie:

 

 1. Organizuje warsztaty, prelekcje i spotkania naukowe, konkursy historyczne, a także wystawy i pokazy poświęcone tematyce historycznej (i genealogicznej), tematyce konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu;
 2. Wydaje, gromadzi i propaguje publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone historii konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu a także genealogii;
 3. Uczestniczy w archiwizowaniu i wymianie informacji genealogicznych, dotyczących członków Sejmu Wielkiego i ich potomków oraz powiązań rodzinnych między Członkami Stowarzyszenia;
 4. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi placówkami, prowadzącymi podobną działalność w szczególności poprzez wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw;
 5. Współpracuje w zakresie badań historycznych i genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami;
 6. Ustanawia Medal Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego i inne wyróżnienia;
 7. Może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w §6 Konstytucji.

 

§ 6.

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. O podjęciu i zaprzestaniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd  w formie uchwały.
 3. Dochód z działalności gospodarczej służy w całości realizacji  celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

§ 7.

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1)      darowizn, spadków, zapisów,

2)      dotacji i subwencji,

3)      dochodów ze zbiórek publicznych,

4)      odsetek bankowych,

5)      z działalności gospodarczej na zasadach określonych w § 6.,

6)      z  podatku dochodowego od osób fizycznych pozyskiwanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

7)      składek członkowskich.                     

 1. Całość środków uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. W Stowarzyszeniu zakazuje się :

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Senatu, członków Zarządu , członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób z którymi członkowie Senatu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej "osobami bliskimi",

2)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Senatu, członków Zarządu , członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywania majątku na rzecz jego członków, członków Senatu lub członków Zarządu , członków Komisji Rewizyjnej, członków Sądu Koleżeńskiego lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie Senatu, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Sądu Koleżeńskiego lub Pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Walne Zgromadzenie ustala wysokość składek członkowskich.