Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 8. [Kategorie członkostwa]

 

1. Stowarzyszenie wyróżnia trzy rodzaje członków:

       1)      Członek Zwykły;

       2)      Członek Wspierający;

       3)      Członek Honorowy.

2. Członkowie Zwykli Stowarzyszenia mogą mieć dodatkowo tytuł Członków Założycieli stosownie do §12     Konstytucji.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium                    Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu skutkuje utratą wszystkich funkcji i godności piastowanych w                 Stowarzyszeniu.

 

§ 9. [Członkowie Zwykli]

 

  1. Członkiem Zwykłym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, która złoży do Zarządu pisemną deklarację członkowską wykazującą spełnienie warunków określonych § 2 Konstytucji oraz zawierającą zobowiązanie się do akceptacji Konstytucji Stowarzyszenia oraz rekomendację dwóch Członków Zwykłych Stowarzyszenia jako wprowadzających. Deklaracja zawiera określenie sposobu kontaktu (adres korespondencyjny oraz  poczty elektronicznej, numer telefonu). Po otrzymaniu deklaracji Zarząd niezwłocznie powiadamia Komisję Heroldii, która zobowiązana jest w terminie 5 tygodni od otrzymania kopii deklaracji, po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami, wydać opinię w sprawie. Komisja Heroldii  przesyła oryginał Opinii do Zarządu, zaś kopię osobie zainteresowanej na wskazany przez nią adres. Negatywna Opinia Komisji Heroldii powinna zawierać, pod rygorem nieważności, uzasadnienie oraz pouczenie o trybie odwoławczym.
  2. W poczet Członków Zwykłych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd w trybie uchwały na podstawie pozytywnej Opinii Komisji Heroldii, na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Zarząd zobowiązany jest powiadomić osobę zainteresowaną o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia jej w poczet Członków Zwykłych Stowarzyszenia na piśmie w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały.

3.    W wypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia:

1)      Osoba, która nie zgadza się z decyzją Zarządu, może odwołać się od niej w terminie  14  dni od chwili jej otrzymania do Sądu Koleżeńskiego.

2)      Sąd Koleżeński przeprowadza postępowanie wyjaśniające i orzeka w formie wyroku w terminie 30 dni od chwili otrzymania odwołania. Treść wyroku wraz z uzasadnieniem jest przekazywana niezwłocznie osobie zainteresowanej, Zarządowi oraz Komisji Heroldii.  W przypadku wyroku podtrzymującego decyzję, osoba zainteresowana może wnieść w terminie 14 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia w trybie określonym §18 ust. 3 niniejszej Konstytucji.

3)      W wypadku uzyskania pozytywnego wyroku Sądu Koleżeńskiego orzekającego przyjęcie zainteresowanej osoby w poczet Członków Zwykłych Stowarzyszenia, Zarząd przyjmuje ją w poczet Członków Zwykłych Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Zarząd zobowiązany jest powiadomić zainteresowaną osobę o przyjęciu jej w poczet Członków Zwykłych Stowarzyszenia na piśmie w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały.

4. Członek Zwykły ma następujące prawa i obowiązki:

1)      prawa:

a.      wybierania Władz i Organów Stowarzyszenia,

b.      kandydowania do Władz i Organów Stowarzyszenia,

c.       proponowania inicjatyw/projektów,

d.      nieodpłatnego korzystania z dorobku Stowarzyszenia w tym również z bazy genealogicznej Stowarzyszenia, wydawnictw, publikacji etc.,

e.      zgłaszanie do Senatu kandydatury na Członka Honorowego Stowarzyszenia,

f.        do umiejscowienia i opublikowania swoich danych genealogicznych w publikacjach Stowarzyszenia,

g.       rekomendowania kandydatów na Marszałka Stowarzyszenia;

2)      obowiązki:

a.      brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

b.      przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji i uchwał Władz Stowarzyszenia oraz przestrzegania innych obowiązków określonych niniejszą Konstytucją,

c.       udostępniania swoich osobistych danych genealogicznych Stowarzyszeniu wraz z udzieleniem zgody na ich publikację,

d.      terminowego opłacania składek członkowskich.

5.      Członek Stowarzyszenia nie płacący składek członkowskich przez  okres dłuższy niż 3 lata czasowo traci bierne i czynne prawo wyborcze. Członkowie tacy nie są uwzględniani przy obliczaniu quorum.

  1. Członkostwo Zwykłe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      Rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej pisemnie Zarządowi;

2)      Śmierci Członka;

3)      Uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu ujawnienia niespełnienia warunków członkostwa, o których mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Konstytucji;

4)      Uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji lub działania na  szkodę Stowarzyszenia;

5)      Uchwała Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu podejmowana jest zgodnie z następującym trybem:

a.      z chwilą ujawnienia okoliczności opisanych w punktach 3) i 4) niniejszego paragrafu Zarząd informuje Członka Zwykłego o swojej negatywnej ocenie zaistniałej sytuacji i prosi o złożenie pisemnych wyjaśnień na temat tych okoliczności w terminie 14 dni,

b.      w przypadku braku pisemnych wyjaśnień Członka Zwykłego w terminie o którym mowa powyżej w lit. a) lub uznania wyjaśnień za niewystarczające Zarząd kieruje sprawę niezwłocznie do Sądu Koleżeńskiego. Sąd Koleżeński ma obowiązek w ciągu 30 dni wydać wyrok, którego treść wraz z uzasadnieniem przekazuje niezwłocznie Zarządowi oraz osobie zainteresowanej na adres wskazany na deklaracji; z chwilą wydania negatywnego wyroku Członek Zwykły zostaje zawieszony w swoich prawach i obowiązkach do chwili zakończenia postępowania odwoławczego,

c.      w przypadku negatywnego wyroku Sądu Koleżeńskiego, Zarząd podejmuje decyzję w trybie uchwały o pozbawieniu członkostwa. Zarząd zobowiązany jest powiadomić zainteresowaną osobę o pozbawieniu jej Członkostwa Zwykłego w Stowarzyszeniu listem poleconym, w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały.

6)      Osobie pozbawionej członkostwa uchwałą Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zarząd zobowiązany jest umieścić odwołanie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

7)      Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższej sesji i wydaje ostateczną decyzję w formie uchwały, a Zarząd pisemnie powiadamia zainteresowaną osobę w terminie 14 dni od podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

7.      W momencie ustania Członkostwa Zwykłego w  Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4.

 

§ 10. [Członkowie Wspierający]

 

1.      Członkiem Wspierającym może być każdy, kto w pełni podziela cele Stowarzyszenia i deklaruje podejmowanie działań mających na celu jego wspieranie, a nie spełnia wszystkich warunków uzyskania Członkostwa Zwykłego Stowarzyszenia, a w szczególności nie jest Potomkiem Sejmu Wielkiego w rozumieniu §2 niniejszej Konstytucji

2.      Aby zostać Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia należy spełnić łącznie poniższe warunki:

1)      mieć ukończonych 18 lat;

2)      złożyć do Zarządu Deklarację Członkowską oraz przedstawić rekomendacje czterech członków wprowadzających będących  Członkami Zwykłymi Stowarzyszenia;

3.      Osoba starająca się o status Członka Wspierającego składa Deklarację Członkowską z poparciem osób wprowadzających. Po rozpatrzeniu podania w ciągu 60 dni, Zarząd podejmuje decyzję w trybie uchwały o nadaniu zainteresowanej osobie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu status Członka Wspierającego Stowarzyszenia. Zarząd zobowiązany jest powiadomić na piśmie zainteresowaną osobę o przyjęciu jej w poczet Członków Wspierających SPSW w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały.

4.      Członek Wspierający posiada następujące prawa i obowiązki:

1)      prawa:

a.      proponowanie inicjatyw lub projektów,

b.      ma czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborze prezydium Deputacji, której jest członkiem,

c.       wybierania Władz i Organów Stowarzyszenia,

d.      kandydowania do Organów Stowarzyszenia,

e.      korzystania z dorobku Stowarzyszenia w tym również z bazy genealogicznej Stowarzyszenia, wydawnictw, publikacji etc.,

f.      rekomendowania kandydatów na Marszałka Stowarzyszenia.

2)      obowiązki:

a.      brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,

b.      przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji oraz uchwał Władz i Organów Stowarzyszenia,

c.      terminowego opłacania składek członkowskich.

5.      Członkostwo Wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej pisemnie do Zarządu;

2)      śmierci Członka;

3)      uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji lub działania na  szkodę Stowarzyszenia;

6.      uchwała Zarządu o pozbawieniu godności Członka Wspierającego oraz ewentualne postępowanie odwoławcze osoby pozbawionej tej godności przed Władzami Stowarzyszenia - są dokonywane w tym samym trybie, jaki jest przewidziany powyżej w § 9 dla osób pozbawianych godności Członka Zwykłego.

7.      Członkami wspierającymi mogą być także osoby prawne.

8.      W momencie utraty Członkostwa Wspierającego w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8. ust.4.

 

 

§11. [Członkowie Honorowi]

 

1.      Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub osobom działającym w sposób wybitny w obszarze określonym w niniejszym statucie jako cele działania Stowarzyszenia, może być przyznana godność Członka Honorowego w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów obecnych Członków Zwykłych w głosowaniu tajnym,  na wniosek Senatu. W ciągu 14 dni od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o nadaniu Członkostwa Honorowego, Zarząd na piśmie zawiadamia zainteresowaną osobę.

2.      Wniosek o przyznanie godności Członka Honorowego ma prawo zgłosić do Senatu każdy Członek Zwykły. Wniosek wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności.

3.      Senat rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od chwili jego wpłynięcia i wraz ze swoją opinią przedstawia do wiadomości wszystkim członkom na Forum Stowarzyszenia nie później niż w terminie 30 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Senat zobowiązany jest uzyskać zgodę osoby, co do której wnioskuje o nadanie jej godności Członka Honorowego.

4.      Członek Honorowy posiada następujące prawa i obowiązki

1)      prawa:

a.      proponowania inicjatyw lub projektów,

b.      wybierania Władz i Organów Stowarzyszenia,

c.      kandydowania do Organów Stowarzyszenia,

d.      korzystania z dorobku Stowarzyszenia w tym również z bazy genealogicznej Stowarzyszenia,     

          wydawnictw, publikacji etc.,

e.      brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,

f.       rekomendowania kandydatów na Marszałka Stowarzyszenia;

 2)      obowiązki:

a.      wspieranie celów statutowych Stowarzyszenia i promowanie Stowarzyszenia w jego publicznej działalności statutowej,

b.      przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji oraz uchwał Władz Stowarzyszenia,

 

5.      Członek Honorowy może być, na wniosek Senatu, pozbawiony członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów obecnych Członków Zwykłych w głosowaniu tajnym, z uwagi na jego zachowanie szkodzące wizerunkowi Stowarzyszenia. Zarząd w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o pozbawieniu godności Członka Honorowego, zawiadamia na piśmie zainteresowaną osobę.

 

§ 12. [Członkowie Założyciele]

 

1.      Członkowie Zwykli Stowarzyszenia, którzy są założycielami Stowarzyszenia w świetle przepisów prawa, posiadają dodatkowo tytuł Członków Założycieli.

2.      W momencie utraty Członkostwa Zwykłego w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4.