Nazwa, siedziba, obszar działania Stowarzyszenia

 

§ 1.

 

Stowarzyszenie działające pod nazwą „Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego”   (dalej: Stowarzyszenie), jest organizacją utworzoną i działającą w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz w oparciu o postanowienia niniejszej Konstytucji, która stanowi jego statut, jak również  w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. 

  1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
  2. Obszarem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.

 

  1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-kulturalną, zrzeszającą zstępnych lub następców prawnych 483 sygnatariuszy „Aktu konfederacyi generalney w seymuiących stanach oboyga narodów”, podpisanego w Warszawie dnia 7 X 1788 r. i poszerzonego o posłów drugiej kadencji z dnia 16 XII 1790 r., zgodnie z listą opublikowaną w Volumina Legum, tom VIII, ss. 46-51 i 205-209 oraz w Diariuszu J. P. Łuszczewskiego — zwanych dalej Potomkami Sejmu Wielkiego.
  2. Do potomków Sejmu Wielkiego zalicza się zstępnych lub następców prawnych sygnatariuszy o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym również zstępnych i następców prawnych: braci, sióstr, przyrodnich braci i przyrodnich sióstr sygnatariuszy.
  3. Do potomków Sejmu Wielkiego zalicza się także małżonków osób wymienionych w ust. 1 i 2, z wyjątkiem małżeństw zakończonych rozwodem lub unieważnieniem.
  4. Stowarzyszenie dąży do zrzeszenia jak największej liczby potomków Sejmu Wielkiego.
  5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na dobrowolnej pracy jego członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
  6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w dalszej części Konstytucji.