Bibliografia Sejmu Wielkiego


Jednym z naszych "ciągłych" działań jest gromadzenie informacji o wszelkich pracach naukowych, popularno-naukowych i popularnych, dotyczących historii doby Sejmu Wielkiego. Jeżeli znajdą Państwo coś nowego (lub pozycje, których tu zabrakło), bardzo prosimy o kontakt z nami, a my sprawę przekażemy p. Michałowi Kwileckiemu, kanclerzowi Senatu SPSW, który kieruje tym projektem. 

- Askenazy Szymon: Przymierze polsko-pruskie (1790), Warszawa, Lwów 1918. 
- Augustyniak Urszula: Historia Polski 1572-1795, Warszawa 2007.
- Bardach Juliusz: Dzieje Sejmu Polskiego, 2000. 
- Bardach Juliusz: O Rzeczpospolitej Obojga Narodow - dzieje związku Polski z Litwą do schylku XVIIIw., Warszawa 1998. 
- Bardach Juliusz: "Historia Państwa i Prawa Polski", 
- Bartoszewicz K. Konstytucja 3go Maja Warszawa 1989. 
- Bauer Krzysztof: "Uchwalenie i obrona Konstytucji 3go Maja", w-wa 1991. 
- Bernacki Włodzimierz: "Myśl polityczna Rzeczpospolitej". Wyd. Arkana, Kraków 2011.
- Błaszczyk G.: Dzieje stosunków Polsko-Litewskich od czasów najdawniejszych do wspołczesności. T I-II, Poznań, 1998-2007. 
- Bogucka Maria: Historia Polski do 1864, Ossolineum, 1999. 
- Borucki Marek: "Sejm i sejmiki szlacheckie", 
- Borucki Marek: "W kręgu Stanisława Augusta", 
- Bucholc Katarzyna: "Departament Wojskowy Rady Nieustającej w latach 1775-1789 i 1793-1794", Poznań 2007. 
- Bucholc-Srogosz Katarzyna: "Departament Wojskowy Rady Nieustającej w latach 1775-1789 i 1793-1794". Wyd. Poznańskie Poznań 2007. 
- Butterwick Richard:Stanisław August a kultura angielska, IBL Warszawa 2000. 
- Butterwick Richard: Jak nie doszło do schizmy. Rzeczpospolita a Stolica apostolska w Czasie Sejmu Czteroletniego: Kwartalnik historyczny, rocznik CXVI, Nr.3 IH PAN, Wyd. Nauk. Semper, W-wa 2009 
- Butterwick Richard: "Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792". Wyd. Arkana, Kraków 2012.
- Butterwick Richard: "Konstytucja 3 Maja. Testament Rzeczpospolitej Obojga Narodów". MHP, Warszawa 2021.
- Cache Benedikt de: Obrady Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła austryjackiego w Warszawie. Raporty B. - Cachego do Kanclerza Wielkiego Kaunitza w Wiedniu (styczeń-sierpień 1792), Warszawa 1988. 
- Cat-Mackiewicz Stanisław: Stanisław August, Inst. Wyd. PAX, Warszawa 1978. 
- Cegielski T., Kadziela Ł.: Rozbiory polski 1772-1793-1795, Warszawa 1990. 
- Cygański Mirosław i Dubicki Tadeusz: "Polska w polityce Prus i Austrii w końcu XVIII wieku. Studium z zakresu polityki i dyplomacji". Tarnowskie Góry 2004.
- Czaja A.: "Lata wielkich nadziei. Walka o reformę państwa polskiego w drugiej połowie XVIII w.", W-wa 1992, 
- Czaja A.: "Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786-1789", W-wa 1988, 
- Drozdowski Marek Marian: Podstawy finansowe działalnosci państwowej w Polsce 1764-1793. Działalność budżetowa Sejmu Rzeczpospolitej w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, Warszawa 1975. 
- Dukwicz Dorota: - "Rosja wobec Sejmu Rozbiorowego Warszawskiego 1772-1775". Instytut Historii PAN, Warszawa 2015.
- Fabre Jean: "Stanisław August Poniatowski - Król Polski". Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 2022. 
 - Figiel Grzegorz: "Dyplomatyczne stosunki polsko-angielskie w epoce stanisławowskiej", Toruń 2008. 
- prac. zesp. - "Królowie elekcyjni", Kraków 2006.
- Fiszerowa Wirydianna: Dzieje moje własne i osób postronnych, Londyn 1975. 
- Gierowski J.A.: "Historia Polski 1764-1864", w-wa 1987, 
- Grodziski Stanisław: Wielka Historia Polski - Polska w czasach przełomu 1764-1815, Tom 3. Oficyna Wydawnicza i Świat Książki, Warszawa 2003. 
- Grześkowiak-Krwawicz Anna (opr.): Za czy przeciw Ustawie Rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 3go Maja, Warszawa 1992. 
- Grześkowiak-Krwawicz Anna (red.): Konstytucja 3go Maja. Prawo-Polityka-Symbol.Materiały z sesji PTH, Zamek Królewski, Warszawa 1991. 
- Grześkowiak-Krwawicz Anna: O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000. 
- Grześkowiak-Krwawicz Anna: Sensacja - informacja - komentarz. Londyńska prasa informacyjna o polskich "rewolucjach" 1791 r.. w: Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXVI, Nr.3. IH PAN, Wyd. Nauk. Semper, w-wa 2009 

-  Ilski Zdzisław: "System wyborczy do Izby Poselskiej parlamentu Polski przedrozbiorowej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego". Wrocław 2022 Oficyna Wydawnicza ATUT. 
- Jakowlenko N.: "Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych dokońca XVII w.", Lublin 2000. 
- Jasienica Paweł: Rzeczpospolita Oboga Narodów, Cz.III: Dzieje Agonii.Warszawa 1972. 
- Jasupowić Monika: Działalność Adama Kazimierza Czartoryskiego na początku Sejmu wielkiego. w: Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXVI, Nr.3. IH PAN, W-wa 2009. 
- Kalinka Walerian : Sejm Czteroletni T.1i2, Wyd. Volumen, Warszawa 1991. 
- Kallas Marian: "Historia ustroju Polski", W-wa 2007, 
- Kamieniecki Witold: Litwa a Konstytucja 3go Maja, Warszawa 1917. 
- Kamiński A.S.: "Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505-1795", Lublin 2000,
- Kantecki Klemens: „Stanisław Poniatowski. Kasztelan Krakowski, ojciec Stanisława Augusta". Wyd. Klinika Języka, 2021.
- Kądziela Łukasz: "Od Konstytucji do Insurekcji. Studia nad dziejami Rzeczypospolitej w latach 1791-1794". Wyd. Neriton, Warszawa 2011. 
- Kiaupa, Kiaupiene, Kumcevicius: Historia Litwy do 1795r. Wyd. Nauk.PWN Warszawa 2007. 
- Kitowicz Jędrzej: "Pamietniki,czyli historia do panowania Augusta III i Stanisława Poniatowskiego z ''manuskryptu dotąd drukiem nieogłoszonego ". T I-III.PIW, W-wa 1971. 
- Kocój Henryk (red.): Cztery lata nadziei. 200 rocznica Sejmu Wielkiego (zbiór referatów).Katowice 1988. 
- Kocój Henryk (opr.): Luchesini Girolamo - Listy do Fryderyka Wilhelma II.Obraz Sejmu Wielkiego w raportach pruskiego dyplomaty. Warszawa 1988. 
- Kocój Henryk: Polska a Saksonia w czasie Sejmu Czteroletniego, Kraków 1967. 
- Kocój Henryk: Wielka Rewolucja Francuska a Polska. Zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego, Warszawa 1987. 
- Kocój Henryk: "Od Konstytucji 3 Maja i insurekcji kościuszkowskiej do Powstania Listopadowego". T II. Wyd. Napoleon V. 2017.
- Kocój Henryk: "Austria wobec Konstytucji 3 Maja". Wyd. U.J. Kraków 2007.
- Kocój Henryk: "Berlin wobec Konstytucji 3 Maja". Wyd. U.J. Kraków 2006.
- Kocój Henryk: "Dyplomaci Sascy wobec Konstytucji 3 Maja". Wyd. U.J. Kraków 2010.
- Kocój Henryk: "Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 Maja". Wyd. U.J. Kraków 2009.
- Kocój Henryk: "Dyplomaci Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 Maja". Wyd. U.J. Kraków 2019.
- Korzon Tadeusz: Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), T.I-IV, Kraków 1897-1898. 
- Kosmowski Stanisław: "Pamiętniki ... z końca XVIII w.". Poznań 1845. 
- Kostkiewiczowa Teresa (red.): Rok Monarchii Konstytucyjnej, Warszawa 1972. 
- Kostkiewiczowa Teresa : "Pamiętniki Stanisława Augusta na nowo odkryte". Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały T. IV, Warszawa 2015.
- Kowecki Jerzy (red.): Sejm Czteroletni i jego tradycje PWN, Warszawa 1991.  - Koźmian Kajetan: "Pamiętniki obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815 ". T. I-III, Ossolineum, 1972. 
- Krakowski B.: Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego. Warszawa 2004 
- Kucharski Wojciech: "Działalność dyplomacji polskiej w Berlinie 1788-1792". Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
- Laszewski R. Sejm Polski w latach 1764-1793Warszawa 1973. 
- Leśnodorski Bolesław: Dzieło Sejmu Czteroletniego, Wrocław 1973. 
- Libera Zdzisław: Od Sejmu Czteroletniego do Napoleona, Warszawa 2004. 
- Lileyko Jerzy: Sejm Polski Tradycja-Ikonografia-Sztuka. Wyd. Sejmowe Warszawa 2003. 
- Lis Rafał: "W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczpospolitej. Główne nurty myśli politycznej Sejmu Wielkiego". Akademia Ignatianum, Kraków 2015.
- Lityński A.: "Sejmiki ziemskie 1764-1793", Katowice 1988, 
- Lord R.H. Drugi Rozbiór Polski. 
- Łepkowski Tadeusz: Polska-narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Warszawa 1967. 
- Łojek Jerzy: Geneza i obalenie Konstytucji 3go Maja.Wyd. Lubelskie, Lublin 1991. 
- Łojek Jerzy: Konstytucja 3go Maja Wyd. Lubelskie, Lublin 1989. 
- Łojek Jerzy: "Ku naprawie Rzeczypospolitej", W-wa 1988, 
- Markiewicz M., Skowronek R. (red.): Faworyci i opozycjonisci. Król a elity polityczne w Rzeczpospolitej XV-XVIIIw. Krakow 2006. 
- Markiewicz Mariusz: Historia Polski 1492-1795, Wyd. Literackie Kraków 2007 
- Michalski Jerzy (red.) Historia Sejmu Polskiego T.I – Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej. PWN, Warszawa 1984. 
- Michalski Jerzy: "Stanisław August Poniatowski". Instytut Historii PAN, Warszawa 2009.
- Michalski Jerzy: "Studia i szkice historyczne z XVIII i XIX wieku". Wyd. Arkana, Kraków 2020.
- Mrozowska K.: Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794, Krakow 1973. 
- Nawrot Dariusz: "Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu 1788-1792". Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.
- Ochmański J.: Historia Litwy, Ossolineum 1982. 
- "Pamiętniki Króla Stanisława Augusta" Antologia. Muzeum Łazienki Królewskie 2013.
- Pasztor Maria: "Hugo Kołłątaj na Sejmie Wielkim w latach 1791-1792". Wyd. Sejmowe, Warszawa 1991. 
 - Pauszer-Klonowska Gabriela: Piękny Potocki. (o Ignacym Potockim). Czytelnik 1984. 
- Pietruski Oswald: Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na Najjaśniejszych Królów Polskich - Jana Kazimierza 1648, Jana III 1674, Augusta III 1697, Stanisława Augusta 1764, Lwów 1895. 
- Ptak Marian: Sprawa Księstwa Siewierskiego w obradach Sejmu Wielkiego, Wrocławski Przegląd Demokratyczny Nr. 5, Wrocław, Maj 1987. 
- Rosner Anna, Wąsowicz Marek: Sejm Polski 1493-1993, Warszawa 1995. 
- Rosset F. Triaire D.: Jan Potocki.Biografia, Warszawa 2006. 
- Rostworowski Emanuel: Historia Powszechna XVIII Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2008 
- Rostworowski Emanuel: Legendy i fakty XVIIIw., Warszawa 1963. 
- Rostworowski Emanuel: Ostatni Król Rzeczypospolitej.Geneza i upadek Konstytucji 3go Maja, Warszawa 1966. 
- Ruszczyc Marek: "Dzieje rodu i fortuny Branickich",W-wa 1991. 
- Rymszyna M.: "Gabinet Stanisława Augusta", W-wa 1962, 
- Sakowicz H.: "Historia Białorusi do końca XVIII w.", Lublin 2002, 
- Samsonowicz Henryk: Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1977, 
 Serczyk Władysław A.: Katarzyna II, Ossolineum 1989, 
- Serczyk Władysław A.: "Historia Ukrainy", Wrocław 1979, 
- Serejski Henryk M.: " Europa a rozbiory Polski", W-wa 2009. 
- Sievers J.J.: Jak doprowadzilem do drugiego rozbioru Polski, Warszawa 1992. 
- Smoleński Władyslaw: Ostatni rok Sejmu Wielkiego, Kraków 1896. 
- Stanek W.: "Konfederacje Generalne Koronne w XVIII w.", Toruń 1991, 
- Starzyński S.: Konstytucja 3go Maja na tle współczesnego ustroju innych państw europejskich, Lwow 1892. 
- Stroynowski Hieronim: Mowa o Konstytucji Rządu 3 Maja 1791 roku. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009. 
- Sulima-Kamiński A: Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów 1505-1795. Obywatele i ich Państwo, Społeczeństwo i Kultura, Lublin 2000. 
- Szafrański Wojciech: Kodeks Stanisława Augusta. Wyd. Poznańskie, Poznań 2007. 
- Szujski Józef: "Historyi Polskiej treściwie opowiedziane ksiąg dwanaście". Poznań 2005. 
- Szyndler Bartłomiej: "Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-1809", W-wa 1978. 
- Szyndler Bartłomiej: Czy Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja? ( Na tropie mitów narodowych ). Wydawnictwo DiG, W-wa 2010. 
- Topolski Jerzy : "Polska w czasach nowożytnych. Od europejskiej potęgi do utraty niepodległości", Poznań, 1994, 
- Tracki Krzysztof: Ostatni Kanclerz Litewski - Joachim Litawor Chreptowicz 1788-1792, Wilno 2007. 
- Ugniewski Piotr: Między absolutyzmem a jakobinizmem, Wyd. DiG, Warszawa 1998. 
- Wandycz Piotr: "Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności", Kraków 1995, 
- Wiszowaty Marcin M.: "Nobilitacje w Konstytucji 3go Maja - od Rzeczypospolitej szlachecko-mieszczańskiej do polskiego społeczeństwa obywatelskiego". Gdańsk 2000 w: Studia Prawnicze, T.VII. 
- Wojcik Z. (red.): Historia Dyplomacji Polskiej T.II - Dyplomacja Polska w latach 1764-1795, Warszawa 1982. 
- Woliński, Michalski, Rostworowski (Opr.): Materiały do dziejów Sejmu Wielkiego T. I-V Wrocław 1955-1964 T. VI Wrocław 1969. 
- Wrede Marek: Sejm i dawna Rzeczpospolita Wyd. Sejmowe, Warszawa 2005. 
- Zahorski Andrzej: Spór o Stanisława Augusta, PIW, Warszawa 1990. 
- Zahorski Andrzej: Stanisław August polityk, Warszawa 1966. 
- Zamoyski Adam: Ostatni Król Polski, Warszawa 1992. 
- Zielińska Zofia: Studia z dziejów polsko-rosyjskich w XVIII w., 
- Zienkowska Krystyna: Jacek Jezierski - Kasztelan Łukowski 1772-1805, Warszawa 1969. 
- Zienkowska Krystyna: Stanisław August Poniatowski, Ossolineum 2004. 
- Rok nadziei, rok klęski - 1791-1792: korespondencja Stanisława Augusta Poniatowskiego z posłem polskim w Petersburgu, Augustynem Deboli, Warszawa 1964. 
- Rzeczpospolita XVI-XVIIIw.Państwo czy wspólnota? (Zbiór Studiów) Wyd. Nauk. U.M.K., Toruń 2007.
- Wiek XVIII. Polska i Swiat, Warszawa 1974.
- pod red. Danilczyka Adama: "Konfederacja Barska 1768-1772". Wojskowy Instytut Wydawniczy i Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018. 
- pod. red. Dybosia, Hanczewskiego i Kempy: "Rzeczpospolita w XVI-XVIII w. - Państwo czy Wspólnota ?", Toruń 2007.
- prac. zbior.:Rachuba, Kiaupiene, Kiaup: "Historia Litwy".Dwugłos polsko-litewski.W-wa 2009. 
- pod red. Bardacha J. i Sudnika W,: "Społeczeństwo obywatelskie ijego reprezentacja 1493-1993", W-wa 1995, 
- pod red. Markiewicza M. i Link-Lenczowskiego A. : "Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje", Kraków 1999.