Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

 

§  16.

 

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych spośród Członków Zwykłych. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1)      być jednocześnie Senatorami, członkami Zarządu, członkami Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Heroldii i Przewodniczącymi Deputacji;

2)      pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

3)      być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  umyślne ścigane z  oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe.

2.      Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i jest kadencją łączną. Funkcję członka Komisji Rewizyjnej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów obecnych podczas tego samego Walnego Zgromadzenia, podczas którego Komisja Rewizyjna została wybrana.  . Wybór zatwierdza Walne Zgromadzenie.

4.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest odpowiedzialny za jej prace i składa roczne sprawozdanie z pracy Komisji przed Walnym Zgromadzeniem.

5.      Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członków Komisji Rewizyjnej uczestniczących w głosowaniu przy obecności minimum 3 członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego,

6.      Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem Stowarzyszenia w zakresie środków trwałych i finansów. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentów Stowarzyszenia, jak również może żądać od Zarządu przedstawienia jej lub udostępnienia posiadanych przez Zarząd informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia. Zarząd spełnia żądanie w terminie 14 dni.

7.      Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu absolutorium. Absolutorium udzielane jest co roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

8.      W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Komisji Rewizyjnej, Senat decyduje o dokooptowaniu do Komisji Rewizyjnej innego Członka Zwykłego Stowarzyszenia  na okres do następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia.  W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, to po wyborze nowego członka, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona nowego Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna  w ciągu 7 dni powiadamia Zarząd i Senat o wyniku wyborów.

9.      W momencie utraty przez członka Komisji Rewizyjnej Członkostwa w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4.