Warunki członkostwa

Członkowie honorowi

dr Sławomir Górzyński

prof. dr hab. Andrzej Rottermund

Ich Królewskie Wysokości ks.ks. Elmira i Albert von Sachsen

Członkowie rzeczywiści

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto wykaże pochodzenie swoje w linii prostej (lub po rodzeństwie) od jednego z 483 sygnatariuszy Konfederacji Generalnej w Sejmujących Stanach Obojga Narodów, zawartej 7 X 1788 i przedłużonej 16 XII 1790 (lista tych osób w Volumina Legum i w Diariuszu Sejmu). To dzięki tej konfederacji w Sejmie Wielkim nie obowiązywało "liberum veto" i dało się uchwalić Konstytucję Trzeciego Maja.

Aby zostać członkiem należy wydrukować, wypełnienić i przesłać listownie zgłoszenie członkowskie - do pobrania tutaj.

Tutaj znajduje się aktualna lista członków SPSW z ich genealogiami.

Komunikat Zarządu na temat stanowiska SPSW w sprawie przyjmowania osób, które kolaborowały z reżimem komunistycznym.

Członkowie wspierający

Członkiem Wspierającym może być każdy, kto w pełni podziela cele Stowarzyszenia i deklaruje podejmowanie działań mających na celu jego wspieranie, a nie spełnia wszystkich warunków uzyskania Członkostwa Zwykłego Stowarzyszenia, a w szczególności nie jest Potomkiem Sejmu Wielkiego w rozumieniu §2 niniejszej Konstytucji.

Aby zostać członkiem należy wydrukować, wypełnienić i przesłać listownie zgłoszenie członkowskie członków wspierających - do pobrania tutaj.

Linie Sejmu Wielkiego

Tutaj znajduje się lista linii potomków członków Sejmu Wielkiego wśród członków SPSW.

Informacja dla członków Stowarzyszenia sprzed przekształcenia w stow. zarejestrowane

Członkowie Stowarzyszenia Zwykłego proszeni są o nadesłanie deklaracji członkowskiej następującej treści:

„Ja, niżej podpisany, członek zwykłego Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego deklaruję chęć wstąpienia do zarejestrowanego stowarzyszenia o tej samej nazwie, zgodnie z § 23. ustęp 4. Konstytucji SPSW i wstępuję do następującej(cych) Deputacji”.

Deklarację należy przysłać na adres: Andrzej Krzyżanowski, ul. Wilanowska 37 willa Ave, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Tekst Konstytucji SPSW znajduje się tutaj.

Kto jest „Potomkiem Sejmu Wielkiego”