Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński

 

§  18.

 

1.      Sąd Koleżeński składa się z minimum 5 osób Członków Zwykłych i Członków Wspierających obecnych na Walnym Zgromadzeniu, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Członków Zwykłych obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może:

1)      być jednocześnie członkiem Zarządu, Kolegium Senatu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Heroldii oraz Przewodniczącym Deputacji;

2)      pozostawać z wymienionymi w punkcie 1) w związku małżeńskim, we   wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa pierwszego lub drugiego stopnia, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

3)      być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  umyślne ścigane z  oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe.

2.      Sąd Koleżeński rozpatruje spory między Członkami Stowarzyszenia powstałe na tle działalności Stowarzyszenia oraz spory kompetencyjne w Stowarzyszeniu.

3.      Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych, przy czym liczba obecnych członków Sądu nie może być mniejsza niż pięciu. Członkowie Sądu Koleżeńskiego każdorazowo wybierają spośród siebie Przewodniczącego składu sędziowskiego, którym może być wyłącznie Członek Zwykły Stowarzyszenia. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ogłaszane przez Przewodniczącego składu sędziowskiego, a doręczane Marszałkowi oraz stronom w formie pisemnej na adres podany w deklaracji członkowskiej. Od orzeczenia można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie, podejmując decyzję w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych. Członek Zwykły lub Członek Wspierający, którego spór dotyczy, nie bierze udziału w posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego ani w Walnym Zgromadzeniu w czasie debaty nad sprawą. Może jednak być wezwany do złożenia wyjaśnień. W żadnym wypadku nie bierze on udziału w głosowaniu.

4.      Jeżeli spór dotyczy członka Sądu Koleżeńskiego, jego współmałżonka, osoby będącej z nim we wspólnym pożyciu, pokrewieństwie pierwszego lub drugiego stopnia, powinowactwie lub w podległości służbowej, nie może on wówczas orzekać w tej sprawie.

5.      W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Sądu Koleżeńskiego, Senat decyduje o dokooptowaniu do Sądu Koleżeńskiego innego Członka Zwykłego Stowarzyszenia na okres do następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia.

6.      W momencie utraty przez członka Sądu Koleżeńskiego Członkostwa w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4.