Pierwsza Konstytucja SPSW zarejestrowanego

Konstytucja

STATUT czyli KONSTYTUCJA
STOWARZYSZENIA POTOMKÓW SEJMU WIELKIEGO

uchwalony przez Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia dnia 8 września 2007 r.
zmodyfikowany przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia dnia 19 stycznia 2008 r.


§ 1.Nazwa, siedziba, obszar działania Stowarzyszenia


1. Stowarzyszenie działające pod nazwą „Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego” (dalej: Stowarzyszenie), jest organizacją utworzoną i działającą w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (dalej: Ustawa). Stowarzyszenie działa również w oparciu o postanowienia niniejszej Konstytucji, która stanowi jego statut w rozumieniu przepisów Ustawy.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
3. Obszarem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.


1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-kulturalną, zrzeszającą zstępnych lub następców prawnych 461 sygnatariuszy „Aktu konfederacyi generalney w seymuiących stanach oboyga narodów”, podpisanego w Warszawie dnia 7 X 1788 r. i poszerzonego o posłów drugiej kadencji z dnia 16 XII 1790 r., zgodnie z listą opublikowaną w Volumina Legum, tom VIII, ss. 46-51 i 205-209 oraz w Diariuszu J. P. Łuszczewskiego — zwanych dalej Potomkami Sejmu Wielkiego.
2. Do potomków Sejmu Wielkiego zalicza się zstępnych lub następców prawnych sygnatariuszy o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym również zstępnych i następców prawnych: braci, sióstr, przyrodnich braci i przyrodnich sióstr sygnatariuszy.
3. Do potomków Sejmu Wielkiego zalicza się także małżonków osób wymienionych w ust. 1 i 2, z wyjątkiem małżeństw zakończonych rozwodem lub unieważnieniem.
4. Stowarzyszenie dąży do zrzeszenia jak największej liczby potomków Sejmu Wielkiego.
5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na dobrowolnej pracy jego członków. Ponadto do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w dalszej części Konstytucji.

Władze Stowarzyszenia

§ 3.


Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Senat,
3. Zarząd,
4. Komisja Rewizyjna,
5. Sąd Koleżeński.

Organami Stowarzyszenia są:

1. Komisja Heroldii,
2. Deputacje,
3. Kapituła Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.

Ich kompetencje są zdefiniowane w dalszej części niniejszej Konstytucji (§ 14 i kolejne).

Cele Stowarzyszenia, sposoby ich realizacji oraz majątek Stowarzyszenia

§ 4.


Celami Stowarzyszenia są:

1. upowszechnianie wiedzy o tradycjach polskiego parlamentaryzmu i demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji 3 Maja, Sejmu Wielkiego i dzieła jego Uczestników;
2. rozwijanie w społeczeństwie świadomości nieprzerwanej obecności kontynuatorów idei przyświecających uczestnikom Sejmu Wielkiego w życiu kulturalnym, społecznym, naukowym i politycznym;
3. pielęgnowanie wielonarodowej tradycji I Rzeczypospolitej;
4. utrzymywanie kontaktów z potomkami uczestników Sejmu Wielkiego oraz działanie na rzecz integracji środowiska,
5. prowadzenie prac nad rozwojem bazy genealogicznej potomków Sejmu Wielkiego,
6. pogłębianie wśród Członków Stowarzyszenia znajomości historii, genealogii i wielonarodowej tradycji I Rzeczypospolitej oraz wyrabianie przekonania o potrzebie kontynuowania idei przyświecających Sejmowi Wielkiemu.

§ 5.


Dążąc do realizacji wyżej wymienionych celów, Stowarzyszenie:

1. organizuje warsztaty, prelekcje i spotkania naukowe, a także wystawy i pokazy poświęcone tematyce historycznej (i genealogicznej), tematyce konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu;
2. wydaje, gromadzi i propaguje publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone historii konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu a także genealogii;
3. uczestniczy w archiwizowaniu i wymianie informacji genealogicznych, dotyczących członków Sejmu Wielkiego i ich potomków oraz powiązań rodzinnych między Członkami Stowarzyszenia;
4. współpracuje z polskimi i zagranicznymi placówkami, prowadzącymi podobną działalność w szczególności poprzez wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw;
5. współpracuje w zakresie badań historycznych i genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami;
6. ustanawia Medal Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego i inne wyróżnienia;
7. może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w §6 Konstytucji.

§ 6.


Stowarzyszenie, po podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia wyrażającej zgodę na rozpoczęcie działalności gospodarczej, może dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości służy realizacji tych celów i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. Działalność gospodarcza może być prowadzona w szczególności w zakresie:

1. wydawniczym i sprzedaży publikacji;
2. produkcji i sprzedaży materiałów promocyjnych;
3. organizowania imprez kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych;
4. doradztwa.

§ 7.


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów i dochodów z własnej działalności.
2. Walne Zgromadzenie ustala wysokość składek członkowskich.

§ 8.


1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez Deputacje.
2. Istnieje 13 Deputacji (§21). Liczba Deputacji może ulec zmianie, a decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9. [Kategorie członkostwa]


1. Stowarzyszenie wyróżnia trzy rodzaje członków:

1) Członek Zwykły;
2) Członek Wspierający;
3) Członek Honorowy.

2. Członkowie Zwykli Stowarzyszenia mogą mieć dodatkowo tytuł Członków Założycieli stosownie do §13 Konstytucji.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10. [Członkowie Zwykli]


1. Aby zostać Członkiem Zwykłym Stowarzyszenia należy spełnić łącznie poniższe warunki:

a) być Potomkiem Sejmu Wielkiego w rozumieniu §2 niniejszej Konstytucji;
b) złożyć w Zarządzie Deklarację Członkowską adresowaną do Marszałka. Deklaracja musi być przyjęta i zaakceptowana przez Marszałka;
c) przedstawić oświadczenie dwóch członków wprowadzających będących pełnoletnimi Członkami Zwykłymi Stowarzyszenia, którzy stwierdzą, że kandydat jest im osobiście znany i ręczą za jego honor. Pełną treść oświadczenia ustali Walne Zgromadzenie;
d) uzyskać pozytywne orzeczenie Komisji Heroldii Stowarzyszenia;
e) opłacić składkę członkowską;
f) zgłosić akces do jednej z Deputacji.

2. Osoby poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, być Członkami Zwykłymi, ale nie posiadają prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach oraz nie posiadają prawa wyborczego, zarówno czynnego, jak i biernego.
3. Osoba starająca się o Członkostwo Zwykłe składa dokumenty, o których mowa w §10 ust. 1 punkty a)-c), do Zarządu. Dokumenty Zarząd uzupełnia o orzeczenie Komisji Heroldii Stowarzyszenia i zaopiniowane przesyła do Marszałka, który podejmuje decyzję. Procedura ta nie powinna przekraczać 120 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
4. Odmowa przyjęcia do Stowarzyszenia wymaga pisemnego uzasadnienia. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Marszałka do Senatu w terminie 7 dni od jej otrzymania.
a) W ciągu 30 dni od wpłynięcia odwołania, Senat wydaje ostateczną decyzję, o której informuje Marszałka. Od tej decyzji nie ma odwołania.
b) W ciągu 15 dni od otrzymania w/w decyzji Marszałek — poprzez Zarząd — informuje o niej zainteresowanego/zainteresowaną.
5. Członek Zwykły ma następujące prawa i obowiązki:
a) prawa:
i) wybierania Władz i Organów Stowarzyszenia;
ii) kandydowania do Władz i Organów Stowarzyszenia;
iii) proponowania inicjatyw/projektów;
iv) korzystania z dorobku Stowarzyszenia (bazy danych, wydawnictw, publikacji etc.).
b) obowiązki:
i) brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;
ii) przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji oraz uchwał Władz Stowarzyszenia;
iii) udostępniania swoich danych genealogicznych Stowarzyszeniu wraz z udzieleniem zgody na ich publikację;
iv) terminowego opłacania składek członkowskich;
v) członkostwa w Deputacji.
6. Członkostwo Zwykłe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej pisemnie Marszałkowi. O złożeniu rezygnacji Marszałek informuje Zarząd w terminie siedmiodniowym;
b) śmierci Członka;
c) uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu ujawnienia niespełnienia warunków członkostwa, o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Konstytucji. Członkostwo ustaje z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd, z zastrzeżeniem lit. e). Zarząd informuje pisemnie zainteresowanego w terminie siedmiu dni od podjęcia uchwały;
d) uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji lub notorycznego niestosowania się do treści uchwał Władz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę. Członkostwo ustaje z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd, z zastrzeżeniem lit. e). Zarząd informuje pisemnie zainteresowanego w terminie siedmiu dni od podjęcia uchwały;
e) Osobie pozbawionej członkostwa uchwałą Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia poprzez Sąd Koleżeński w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Sąd Koleżeński opiniuje odwołanie i przekazuje Walnemu Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższej sesji i wydaje ostateczną decyzję w formie uchwały, a Zarząd pisemnie powiadamia zainteresowanego w terminie 15 dni od podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Do momentu podjęcia ostatecznej decyzji osoba zainteresowana zostaje zawieszona w swoich prawach i obowiązkach.

§ 11. [Członkowie Wspierający]


1. Członkiem Wspierającym może być każdy, kto w pełni podziela cele Stowarzyszenia i deklaruje podejmowanie działań mających na celu jego wspieranie, a nie spełnia wszystkich warunków uzyskania Członkostwa Zwykłego Stowarzyszenia, a w szczególności nie jest Potomkiem Sejmu Wielkiego w rozumieniu §2 niniejszej Konstytucji.
2. Aby zostać Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia należy spełnić łącznie poniższe warunki:
a) mieć ukończonych 16 lat;
b) złożyć do Zarządu Deklarację Członkowską adresowaną do Marszałka oraz przedstawić oświadczenie trzech członków wprowadzających będących pełnoletnimi Członkami Zwykłymi Stowarzyszenia, którzy stwierdzą, że kandydat jest im osobiście znany i ręczą za jego honor. Pełną treść oświadczenia ustali Walne Zgromadzenie;
c) deklaracja musi być przyjęta i zaakceptowana przez Marszałka;
d) opłacić składkę członkowską.
3. Osoba starająca się o statut Członka Wspierającego składa Deklarację Członkowską z poparciem osób wprowadzających. Po rozpatrzeniu podania w ciągu 60 dni, Zarząd wnioskuje do Marszałka o nadanie osobie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu status Członka Wspierającego. Członek Wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego.
4. Członek Wspierający posiada następujące prawa i obowiązki:
a) prawa:
i) proponowania inicjatyw lub projektów;
ii) korzystania z dorobku Stowarzyszenia (bazy danych, wydawnictw, publikacji, itp.).
b) obowiązki:
i) brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;
ii) przestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji oraz uchwał Władz Stowarzyszenia;
iii) udostępniania swoich danych genealogicznych Stowarzyszeniu wraz z udzieleniem zgody na ich publikację;
iv) terminowego opłacania składek członkowskich.
5. Członkostwo Wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej pisemnie Marszałkowi. O złożeniu rezygnacji Marszałek informuje Zarząd w terminie siedmiodniowym;
b) śmierci Członka;
c) uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszej Konstytucji lub notorycznego niestosowania się do treści uchwał Władz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę. Członkostwo ustaje z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd, z zastrzeżeniem lit. d). Zarząd informuje pisemnie zainteresowanego w terminie siedmiu dni od podjęcia uchwały;
d) osobie pozbawionej członkostwa uchwałą Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia poprzez Sąd Koleżeński w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Sąd Koleżeński opiniuje odwołanie i przekazuje Walnemu Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższej sesji i wydaje ostateczną decyzję w formie uchwały, a Zarząd pisemnie powiadamia zainteresowaną/zainteresowanego w terminie siedmiu dni od podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Do momentu podjęcia ostatecznej decyzji osoba zainteresowana zostaje zawieszona w swoich prawach i obowiązkach.
6. Członkami wspierającymi mogą być także osoby prawne.

§ 12. [Członkowie Honorowi]


1. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia, które nie są jego Członkami Zwykłymi lub Członkami Wspierającymi, Stowarzyszenie może przyznać godność Członka Honorowego.
2. Godność Członka Honorowego przyznaje Walne Zgromadzenie na wniosek Senatu. Senat przygotowuje kandydaturę, składa umotywowany wniosek do Zarządu, a ten na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przedstawia kandydaturę. Wniosek jest głosowany jawnie zwykłą większością głosów obecnych. O pozytywnej decyzji Walnego Zgromadzenia zainteresowanego/zainteresowaną pisemnie informuje Senat w ciągu siedmiu dni od daty podjęcia decyzji. Uzyskanie statusu Członka Zwykłego lub Wspierającego nie powoduje utraty godności Członka Honorowego.
3. Członek Honorowy posiada następujące prawa:
a) proponowania inicjatyw/projektów;
b) korzystania z dorobku Stowarzyszenia (bazy danych, wydawnictw, publikacji, itp.).
4. Członek Honorowy ma obowiązek wspierać cele Stowarzyszenia oraz swoim zachowaniem nie szkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
5. Członek Honorowy może być, na wniosek Senatu, pozbawiony członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z uwagi na jego zachowanie mogące szkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

§ 13. [Członkowie Założyciele]

Członkowie Zwykli Stowarzyszenia, którzy byli założycielami Stowarzyszenia w świetle Ustawy lub którym tytuł ten został nadany na podstawie §23 niniejszej Konstytucji, posiadają dodatkowo tytuł Członków Założycieli.

Walne Zgromadzenie

§ 14.


1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Marszałek raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze i co trzy lata jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Marszałek zawiadamia Członków Zwykłych, co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem o dniu, miejscu godzinie i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Marszałek z własnej inicjatywy po jej zatwierdzeniu przez Zarząd lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwykłych. Marszałek zawiadamia Członków Zwykłych, co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem o dniu, miejscu godzinie i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować jedynie w sprawach dla których zostało zwołane, wymienionych w zawiadomieniu.
5. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wysyłane są pocztą bądź przesyłką kurierską. Członkowi Zwykłemu zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, pod który zawiadomienie powinno być wysłane. Nie odebranie listu pocztą elektroniczną nie zwalnia adresata z zawartych w treści listu obowiązków.
6. Walnym Zgromadzeniem kieruje przewodniczący wybrany spośród obecnych na nim Członków Zwykłych. Przy wyborze przewodniczącego w przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos oddany przez Marszałka. Osoba, nad której kandydaturą na przewodniczącego odbywa się głosowanie, zobowiązana jest powstrzymać się od głosowania w tej sprawie.
7. Podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu w przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
8. Walne Zgromadzenie otwiera Marszałek-Senior, którym jest najstarszy wiekiem obecnym na Zgromadzeniu Członkiem Zwykłym Stowarzyszenia, co stwierdza Marszałek.
9. Walne Zgromadzenie zamyka Marszałek-Junior, którym jest Sekretarz Deputacji Młodzieżowej. W razie jego nieobecności czynność tę wykonuje najmłodszy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Marszałek-Junior robi to w obecności Marszałka-Seniora.
10. Jeśli nie ustalono inaczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na nim Członków Zwykłych w głosowaniu jawnym.
11. Protokół z Walnego Zgromadzenia musi zawierać:
a) miejsce i czas odbycia Zgromadzenia;
b) imiona i nazwiska osób obecnych na Zgromadzeniu, z oznaczeniem ich funkcji;
c) wzmiankę dotyczącą prawidłowości zwołania Zgromadzenia;
d) porządek obrad Zgromadzenia;
e) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”;
f) imię i nazwisko protokolanta;
g) imię i nazwisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
h) imię i nazwisko Marszałka.
12. Protokół podpisują:
a) Protokolant;
b) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia;
c) Marszałek.
13. Każdy Członek Zwykły ma prawo żądać dostarczenia mu kopii protokołu Zgromadzenia. Kopia może być też dostarczona w formie skanu i przesłana na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 5.
14. Oprócz innych spraw wymienionych w Konstytucji, do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie zmian (nowelizacji) do Konstytucji Stowarzyszenia;
b) wytyczanie kierunków i zatwierdzanie programu działania Stowarzyszenia;
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Marszałka;
d) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
e) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Heroldii;
f) zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
g) powoływanie i odwoływanie Deputacji (powołując nową Deputację, Walne Zgromadzenie określa ramy jej działania oraz współpracy z innymi organami Stowarzyszenia);
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej;
i) uchwalanie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Heroldii, Sądu Koleżeńskiego i Deputacji.
15. Uchwały, o których mowa w pkt 14 lit. a), są podejmowane w głosowaniu tajnym, przy quorum 1/5 + 1 głos wszystkich Członków Zwykłych Stowarzyszenia, większością 75% głosów.
16. Uchwały, o których mowa w pkt 14 lit. b)-f), są podejmowane w głosowaniu tajnym, przy quorum 1/5 + 1 głos wszystkich Członków Zwykłych Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.
17. Uchwały, o których mowa w pkt 14 lit. g), są podejmowane w głosowaniu tajnym, przy quorum 1/5 + 1 głos wszystkich Członków Zwykłych Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.

Senat

§ 15.


1. Senat tworzą Członkowie Założyciele. Ponadto do Senatu wchodzi z urzędu każdy Marszałek po zakończeniu pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu. Członek Senatu zwany jest senatorem.
2. Senat może powołać nowych członków mocą uchwały podjętej większością 3/4 głosów obecnych w obecności 2/3 członków Senatu.
3. Senatowi przewodniczy Kolegium składające się z Kanclerza i 2 wiceprzewodniczących, wybieranych na okres 3 lat większością 3/4 głosów obecnych, w obecności 2/3 członków Senatu.
4. Senat czuwa nad zgodnością prac Zarządu z celami Stowarzyszenia i jest uprawniony do składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków.
5. Senat ma prawo weta wobec decyzji Zarządu. Weto Senat podejmuje jednogłośnie w obecności 1/4 + 1 wszystkich członków Senatu na posiedzeniu zwołanym w tej sprawie.
6. Procedura weta wygląda następująco:
a) Zarząd podejmuje decyzje i w ciągu 14 dni informuje o niej Senat (Kanclerza);
b) Kanclerz albo informuje Zarząd o braku sprzeciwu, albo informuje Zarząd o wątpliwościach i w ciągu 14 dni zwołuje zebranie Senatu celem uzgodnienia stanowiska;
c) jeśli Senat zdecyduje o zawetowaniu decyzji Zarządu, w ciągu 14 dni informuje o tym Zarząd;
d) Zarząd i Senat wypracowują akceptowalne dla obu stron rozwiązanie;
e) jeśli takowe nie może być znalezione, Zarząd może odwołać się do Walnego Zgromadzenia, które zadecyduje wiążąco w tej sprawie.
7. Procedura weta nie ma wpływu na sposób reprezentacji Stowarzyszenia. Czynność prawna dokonana przy sprzeciwie Senatu lub Walnego Zgromadzenia jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków Zarządu wobec Stowarzyszenia z tytułu naruszenia Konstytucji.
8. Zebrania Senatu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
9. Członkowie Senatu nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.
10. Prawa i obowiązki Senatora wybranego do Zarządu zawiesza się na okres pełnienia funkcji z wyboru.

Zarząd

§ 16.


1. Zarząd składa się z pięciu członków, to jest z: Marszałka, pełniącego funkcję przewodniczącego Zarządu, a także dwóch Wicemarszałków, Skarbnika i Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu mogą być wybierani tylko spośród Członków Zwykłych.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata i jest kadencją łączną.
3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie i kieruje jego bieżącymi pracami.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie senatorami ani Sekretarzami Deputacji.
5. Marszałek kieruje działalnością Zarządu oraz uzgadnia z nim szczegółowy zakres kompetencji jego członków.
6. Marszałek jest odpowiedzialny za prace Zarządu i składa roczne sprawozdanie z pracy Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem.
7. Marszałek z pomocą Zarządu realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia i kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz zwołuje Walne Zgromadzenie w trybie określonym w § 14 ust. 3, 4 i 5 niniejszej Konstytucji.
8. Stowarzyszenie reprezentuje i zaciąga zobowiązania majątkowe Marszałek samodzielnie lub czterech pozostałych członków Zarządu działających łącznie.
9. Do dokonania czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej o wartości przekraczającej równowartość kwoty 3000 (słownie: trzy tysiące) EURO obliczonej według średniego kursu EURO NBP za dzień poprzedzający dokonanie czynności wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Zarządu. Czynność prawna dokonana bez takiej uchwały jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków Zarządu dokonujących czynności wobec Stowarzyszenia z tytułu naruszenia Konstytucji.
10. W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Zarządu Senat decyduje o dokooptowaniu do Zarządu innego Członka Zwykłego Stowarzyszenia na okres do następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia. W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia Marszałka jego funkcję obejmuje najstarszy wiekiem Członek Zarządu, który w terminie 60 dni od śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia Marszałka jest zobowiązany do zwołania sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym.
11. Zarząd zbiera się co najmniej raz na kwartał.

Komisja Rewizyjna

§ 17.


1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych spośród Członków Zwykłych. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.
2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i jest kadencją łączną.
3. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu Członkowie Komisji Rewizyjnej ze swego grona wybierają Przewodniczącego w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów obecnych. Wybór zatwierdza Walne Zgromadzenie.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest odpowiedzialny za jej prace i składa roczne sprawozdanie z pracy Komisji przed Walnym Zgromadzeniem.
5. Decyzje Komisji są podejmowane w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych.
6. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem Stowarzyszenia w zakresie środków trwałych i finansów. Komisja ma prawo wglądu do dokumentów Stowarzyszenia, jak również może żądać od Zarządu przedstawienia jej lub udostępnienia posiadanych przez Zarząd informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia. Zarząd spełnia żądanie w terminie 14 dni.
7. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu absolutorium. Absolutorium udzielane jest co roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
8. W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Komisji Rewizyjnej Senat decyduje o dokooptowaniu do Komisji Rewizyjnej innego Członka Zwykłego Stowarzyszenia na okres do następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia.

Komisja Heroldii

§ 18.


1. Komisja Heroldii składa się z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Heroldii są wybierani w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych spośród Członków Zwykłych. Ponadto członkiem Komisji Heroldii może być ekspert nie będący Członkiem Zwykłym. Jego kandydaturę przedstawia Senat.
2. Kadencja członków Komisji Heroldii trwa 3 lata i jest kadencją łączną.
3. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu Członkowie Komisji Heroldii ze swego grona wybierają Przewodniczącego w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów obecnych. Wybór zatwierdza Walne Zgromadzenie.
4. Przewodniczący Komisji Heroldii jest odpowiedzialny za jej prace i składa roczne sprawozdanie z pracy Komisji przed Walnym Zgromadzeniem.
5. Komisja Heroldii bada spełnienie przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 1-3 niniejszej Konstytucji u osób starających się o członkostwo zwykłe w Stowarzyszeniu, wydając orzeczenie na wniosek Zarządu.
a) Podstawowymi dokumentami legitymacyjnymi są akta stanu cywilnego lub akta kościelne.
b) W przypadku ich braku lub niedostępności, tę samą wagę mają:
i) legitymacje szlacheckie wydane przez władze królestwa kongresowego, Austrii, Prus, Rosji i im równorzędne;
ii) wydawnictwa genealogiczne wymienione w pracy prof. Włodzimierza Dworzaczka „Genealogia”, wydanie PWN, Warszawa 1959 roku oraz publikacje genealogiczne prof. Szymona Konarskiego;
iii) inne źródła uznane przez Komisję Heroldii.
6. Pozytywne orzeczenie Komisji Heroldii jest niezbędne dla uzyskania członkostwa zwykłego Stowarzyszenia.
7. Decyzje Komisji są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych.
8. Komisja Heroldii zbiera się co najmniej raz na kwartał.
9. W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Komisji Heroldii Senat decyduje o dokooptowaniu do Komisji Heroldii innego Członka Zwykłego Stowarzyszenia na okres do następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia.
10. Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego ustalające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 1-3 niniejszej Konstytucji, zastępuje orzeczenie Komisji Heroldii. Władze Stowarzyszenia są zobowiązywane traktować takie orzeczenie sądu powszechnego jako pozytywną opinię Komisji Heroldii.

Sąd Koleżeński

§ 19.


1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób: Marszałka, Kanclerza Senatu i Sekretarza Deputacji Młodzieżowej.
2. Sąd Koleżeński rozpatruje spory między Członkami Zwykłymi powstałe na tle działalności Stowarzyszenia oraz spory kompetencyjne w Stowarzyszeniu.
3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ogłaszane przez Marszałka oraz doręczane stronom w sposób określony w § 14 ust. 5 niniejszej Konstytucji. Od orzeczenia można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie podejmując decyzję w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych. Członek Zwykły, którego spór dotyczy, nie bierze udziału w posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego ani w Walnym Zgromadzeniu w czasie debaty nad sprawą. Może jednak być wezwany do złożenia wyjaśnień. W żadnym wypadku nie bierze on udziału w głosowaniu.
4. W razie nieobecności w składzie orzekającym Marszałka lub Kanclerza Senatu lub Sekretarza Deputacji Młodzieżowej, zastępują ich statutowi zastępcy.
5. Jeżeli spór dotyczy członka Sądu Koleżeńskiego, jego miejsce zajmuje osoba wskazana jednomyślnie przez pozostałych członków Sądu Koleżeńskiego.

Kapituła Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

§ 20.


1. W skład Kapituły Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego wchodzi Marszałek, członkowie Senatu, a także osoby wcześniej wyróżnione Medalem Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.
2. Osoby wskazane w ust. 1 wybierają ze swego grona Prezydenta Kapituły. Decyzja w tej sprawie zapada przy zwyczajnym quorum w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych.
3. Kadencja Prezydenta Kapituły trwa 3 lata.
4. Decyzja w sprawie przyznania Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego zapada jednogłośnie przy obecności zwykłego quorum.
5. Medal Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego wręcza uroczyście Prezydent Kapituły

Deputacje

§ 21.


1. Istnieje 13 Deputacji:
a) Członkowska,
b) Kontaktów międzynarodowych,
c) Edukacyjna,
d) Genealogiczna,
e) Heraldyczna,
f) Historyczna,
g) Integracyjna,
h) Młodzieżowa
i) Pamiątek,
j) Prasowa,
k) Prawna,
l) Skarbowa,
m) Socjalna
n) Wydawnicza.
2. Deputacja Członkowska informuje o rodzajach członkostwa w Stowarzyszeniu i warunkach ich uzyskania. Zabiega o sprawny przebieg procesu legitymacyjnego i wskazuje osoby ważne dla Stowarzyszenia jako kandydatów na Członków Wspierających lub Członków Honorowych. Prowadzi rejestry poszczególnych rodzajów Członków i wydaje legitymacje członkowskie.
3. Deputacja Kontaktów Międzynarodowych nawiązuje i utrzymuje relacje międzynarodowe.
4. Deputacja Edukacyjna zajmuje się popularyzacją idei Sejmu Wielkiego wśród młodzieży i nauczycieli, sprawuje patronat nad szkołami oraz organizuje obozy naukowo-szkoleniowe.
5. Deputacja Genealogiczna prowadzi genealogie potomków Sejmu Wielkiego, w tym członków i kandydatów do Stowarzyszenia. Współpracuje z Komisją Heroldii. Bierze udział w organizowaniu wystaw i w przygotowaniu wydawnictw Stowarzyszenia.
6. Deputacja Heraldyczna sprawuje pieczę nad poprawnością heraldyczną bazy danych Stowarzyszenia. Opracowuje symbole Stowarzyszenia, m.in. sztandar, odznaki i krawaty.
7. Deputacja Historyczna organizuje panele i spotkania poświęcone Sejmowi Wielkiemu, przygotowuje tematykę własnych i gościnnych sesji naukowych, prowadzi katalog wykładowców i wydawnictw z tego zakresu. Deputacja ta nadzoruje prace nad powołaniem Instytutu Sejmu Wielkiego.
8. Deputacja Integracyjna opracowuje sposoby integracji środowiska wybierając najbardziej odpowiednie formy życia towarzyskiego dla jego przekroju. Deputacja dba o utrzymanie i umacnianie więzi międzypokoleniowych. Deputacja tworzy kluby regionalne (chorągwie).
9. Deputacja Młodzieżowa jednoczy członków zwykłych, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Wypracowuje odpowiednie dla środowiska formy pracy.
10. Deputacja Pamiątek przygotowuje materiały, których liczba i jakość zadecydują o powstaniu Muzeum Sejmu Wielkiego lub Muzeum Polskiego Parlamentaryzmu. Bierze udział w opracowywaniu wystaw (także międzynarodowych) i katalogów. Przygotowuje koncepcję muzeum wirtualnego i współuczestniczy w pracach nad powołaniem Instytutu Sejmu Wielkiego.
11. Deputacja Prasowa reaguje na doniesienia w mediach na temat Stowarzyszenia, przygotowuje dla Marszałka teksty oświadczeń, informuje media o pracy Stowarzyszenia, w tym o jego sesjach. Sekretarz tej Deputacji jest rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia. Deputacja zbiera materiały medialne celem przekazania ich Deputacji Pamiątek.
12. Deputacja Prawna przygotowuje dokumenty oficjalne Stowarzyszenia, w tym poprawki do Konstytucji.
13. Deputacja Skarbowa pozyskuje sponsorów, prowadząc ich listę. Deputacja przedstawia Zarządowi propozycje sponsorskie.
14. Deputacja Wydawnicza prowadzi magazyn internetowy Stowarzyszenia. Sekretarz Deputacji Wydawniczej ustala z Zarządem skład kolegium redakcyjnego. Opracowuje plan biznesowy działalności wydawniczej.
15. Deputacje powołuje i likwiduje Walne Zgromadzenie na wniosek Marszałka i Kanclerza Senatu.
16. Deputacje nie dysponują samodzielnie finansami.
17. Członkowie Deputacji wybierają ze swego grona Zarząd w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
18. Zarząd Deputacji składa się z Sekretarza, jego zastępcy i Pisarza.
19. Deputacje podejmują decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych.
20. Zarząd Deputacji informuje Zarząd Stowarzyszenia o wynikach wyborów i składzie Zarządu, a także każdorazowo o zmianach w Zarządzie Deputacji w terminie 15 dni od ich zajścia.
21. Członek Zarządu Deputacji nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
22. Kadencja Zarządu Deputacji trwa 3 lata.

Rozporządzenia końcowe

§ 22.

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga quorum 2/3+1 osoby wszystkich Członków Zwykłych, a decyzja jest podejmowana większością 3/4 głosów obecnych w głosowaniu tajnym.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia będzie przekazany na cele charytatywne.

Inne

§ 23.


1. Termin do zawiadomienia przez Marszałka Członków Zwykłych o dniu, miejscu, godzinie i proponowanym porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia wynosi 7 dni. Czynności związane z organizacją pierwszego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia wykonują członkowie komitetu założycielskiego Stowarzyszenia działający łącznie.
2. Na pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia są zapraszani wszyscy członkowie stowarzyszenia zwykłego grupującego potomków Sejmu Wielkiego, według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Konstytucji. Osoby te mogą stać się Członkami Zwykłymi Stowarzyszenia po złożeniu na tym Walnym Zgromadzeniu Deklaracji Członkowskiej adresowanej do wszystkich członków komitetu założycielskiego Stowarzyszenia. §10 ust. 1 lit. b) zd. drugie, lit. c) – f) oraz §10 ust. 3 – 4 nie znajdują zastosowania. Z chwilą otrzymania Deklaracji Członkowskiej przez komitet założycielski osoba składająca Deklarację Członkowską staje się Członkiem Zwykłym Stowarzyszenia oraz ma prawo uczestniczyć z pełnymi prawami i obowiązkami na Walnym Zgromadzeniu.
3. Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmie uchwałę o nadaniu tytułu Członka Założyciela osobom, które aktywnie uczestniczyły w pracach założycielskich Stowarzyszenia, a nie mogły być założycielami Stowarzyszenia w świetle przepisów Prawa o Stowarzyszeniach.
4. Członkowie stowarzyszenia zwykłego grupującego potomków Sejmu Wielkiego, według wykazu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Konstytucji, nieobecni na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia mogą stać się Członkami Zwykłymi Stowarzyszenia po złożeniu Deklaracji Członkowskiej adresowanej do Marszałka. §10 ust. 1 lit. b) zd. drugie, lit. c – f) oraz §10 ust. 3 – 4 nie znajdują zastosowania. Z chwilą otrzymania Deklaracji Członkowskiej przez Marszałka osoba składająca Deklarację Członkowską staje się Członkiem Zwykłym Stowarzyszenia.
5. Komitet założycielski działający w imieniu Stowarzyszenia może w celu dopełnienia czynności organizacyjnych Stowarzyszenia zawrzeć umowę najmu lub użyczenia lokalu pod siedzibę Stowarzyszenia, umowę rachunku bankowego oraz zgłosić rejestrację Stowarzyszenia do właściwego Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego celem uzyskania numerów NIP i REGON a także do innych organów lub władz, które winny być poinformowane o utworzeniu stowarzyszenia na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących