Zarząd

Zarząd

 

§ 15.

 

1.      Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.      Zarząd składa się z pięciu członków: Marszałka, pełniącego funkcję przewodniczącego Zarządu, a także dwóch Wicemarszałków, Skarbnika i Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu mogą być wybierani tylko spośród Członków Zwykłych Stowarzyszenia.

Procedura wyborów przebiega następująco:

1)      Członkowie Stowarzyszenia mają prawo zgłaszania Zarządowi rekomendacji kandydatów na funkcję Marszałka najpóźniej na 6 tygodni przed Walnym Zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym. Zarząd w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym przedstawia listę kandydatów.

2)      Rekomendacja powinna zawierać w szczególności informację o działalności społecznej kandydata.

3)      Na Walnym Zgromadzeniu kandydat przedstawia swoją wizję SPSW oraz cele  Zarządu na daną kadencję.

4)      Po wyborze, Marszałek proponuje skład Zarządu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

5)      W wypadku braku zgody Zgromadzenia na skład Zarządu, Marszałek przedstawia nowy skład Zarządu.

3.      Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata i jest kadencją łączną. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencje. W wypadku braku rekomendacji Członków Stowarzyszenia kandydata na funkcję nowego Marszałka, Walne Zgromadzenie może  przedłużyć kadencję aktualnego Zarządu o jeden rok lub o całą następną kadencję.

4.      Członkowie Zarządu nie mogą:

1)      być jednocześnie Senatorami, Przewodniczącymi Deputacji, Członkami Komisji Rewizyjnej, Komisji Heroldii oraz Sądu Koleżeńskiego;

2)      pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

3)      być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe.

5.      Marszałek kieruje działalnością Zarządu oraz uzgadnia z nim szczegółowy zakres kompetencji jego członków.

6.      Marszałek jest odpowiedzialny za prace Zarządu i składa roczne sprawozdanie z pracy Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem.

7.      Do zadań Zarządu należą w szczególności:

1)      realizacja celów Stowarzyszenia;

2)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

3)      sporządzanie planów pracy i budżetu;

4)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

5)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

6)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

7)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

8)      przyjmowanie osób w poczet członków Zwykłych i Wspierających Stowarzyszenia i pozbawianie członkostwa Zwykłego i Wspierającego w Stowarzyszeniu.

9)      Informowanie Senatu o treści uchwał podjętych przez Zarząd poprzez przesyłanie na ręce Kolegium Senatu ich odpisów lub kopii.

8.      Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w tym skutkujące zaciągnięciem zobowiązań majątkowych składają Marszałek oraz jeden z członków Zarządu.

9.      Oświadczenia woli składane Stowarzyszeniu oraz doręczanie pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec każdego Członka Zarządu.

10.  Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Zarządu przy obecności minimum 3 członków Zarządu w tym Marszałka, przy czym do dokonania czynności mającej skutki finansowe wymagana jest uchwała Zarządu podjęta w obecności Skarbnika Stowarzyszenia. Wszystkie głosowania personalne są tajne.

11.  Do dokonania czynności prawnej zobowiązującej lub rozporządzającej o wartości przekraczającej równowartość kwoty 3000 (słownie: trzy tysiące) EURO, obliczonej według średniego kursu EURO NBP w dniu poprzedzający dokonanie czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Zarządu.

12.  W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia członka Zarządu Senat decyduje o dokooptowaniu do Zarządu innego Członka Zwykłego Stowarzyszenia na okres do następnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia. W przypadku śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia Marszałka jego funkcję obejmuje najstarszy wiekiem Wicemarszałek, który w terminie 60 dni od śmierci, rezygnacji lub wykluczenia ze Stowarzyszenia Marszałka jest zobowiązany do zwołania sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym.

13.  Zarząd zbiera się co najmniej raz na miesiąc.

14.  W momencie utraty przez członka Zarządu Członkostwa Zwykłego w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4.