Kapituła Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Kapituła Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

 

§  19.

 

1.      W skład Kapituły Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, zwanej dalej Kapitułą, wchodzi Marszałek, członkowie Senatu, a także osoby wcześniej wyróżnione Medalem Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego.

2.      Osoby wskazane w ust. 1 wybierają ze swego grona Prezydenta Kapituły. Decyzja w tej sprawie zapada w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności zwykłej większości członków Kapituły.

3.      Kadencja Prezydenta Kapituły trwa 3 lata.

4.      Decyzja w sprawie przyznania Medalu Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego zapada jednogłośnie przy obecności zwykłej większości członków Kapituły.

5.      Medal Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego wręcza uroczyście Prezydent Kapituły.

6.      W momencie utraty przez członka Kapituły Medalu Sejmu Wielkiego Członkostwa w Stowarzyszeniu zastosowanie ma § 8.ust.4.