Walne Zgromadzenie

 

§  13.

 

  1. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2. Walne zgromadzenie może się odbywać jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
  3. Walne Zgromadzenie uważa się za władne do podejmowania decyzji w pierwszym terminie jeżeli uczestniczy w nim min. 1/5 członków zwykłych Stowarzyszenia (kworum).
  4. W wypadku braku kworum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarząd zarządzi odbycie Walnego Zgromadzenia w drugim terminie, który rozpocznie się nie wcześniej niż w ciągu godziny od zamknięcia Walnego Zgromadzenia obradującego w pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie może podejmować ważne uchwały w drugim terminie bez względu na ilość osób w nim uczestniczących. Zarząd poinformuje członków o terminie pierwszego i drugiego  Zgromadzenia w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.
  5. Zwyczajne Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze i co trzy lata jako zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia Członków Zwykłych, Członków Wspierających i Członków Honorowych , co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem o miejscu i terminie  „pierwszego” i „drugiego” zgromadzenia załączając porządek obrad. Zarząd ogłasza termin Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego co najmniej z 90 dniowym wyprzedzeniem, a Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego na 150 dni przed jego datą.
  6.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Marszałek z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby Członków Zwykłych lub na wniosek Walnego Zgromadzenia podjęty zwykłą większością głosów obecnych. Zarząd zawiadamia Członków Zwykłych i Członków Wspierających co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem o dniu, miejscu, godzinie i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować jedynie w sprawach dla których zostało zwołane, wymienionych w zawiadomieniu. W wypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kworum nie obowiązuje.
  7. Zawiadomienia, o których mowa w ust.5 i 6 niniejszego paragrafu wysyłane są jako przesyłki elektroniczne na adresy wskazane w deklaracjach członkowskich złożonych przez poszczególnych członków. Członkowie mogą zastrzec sobie prawo do otrzymywania powiadomień drogą listowną jedynie na złożonej pisemnie takiej deklaracji.
  8. Oprócz innych spraw wymienionych w Konstytucji do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)      uchwalanie zmian w Konstytucji Stowarzyszenia;

2)      wytyczanie kierunków i zatwierdzanie programu działania Stowarzyszenia;

3)      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Marszałka, a także członków Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Heroldii, członków Sądu Koleżeńskiego z zastrzeżeniem §15 ust.12, §16 ust.8, §17 ust.9, §18 ust.5,

4)      zatwierdzenie corocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

5)      powoływanie i odwoływanie Deputacji,

6)      rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu,

7)      podejmowania uchwał w sprawie składek członkowskich,

8)      przyznawanie i odbieranie godności Członka Honorowego,

9)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zgodnie z §21.

9. Jeżeli niniejsza Konstytucja nie stanowi inaczej, uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 8 podejmowane są w następujący sposób:

1)      w ust.8 pkt 1) w głosowaniu jawnym w terminie pierwszym – w obecności co najmniej 1/5 wszystkich Członków Zwykłych większością 3/5 głosów, w terminie drugim większością 3/5 obecnych Członków Zwykłych;

2)      w ust.8 pkt 3) i 9) w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Członków Zwykłych uczestniczących w głosowaniu przy obecności w pierwszym terminie minimum 1/5 członków Zwykłych Stowarzyszenia, w „drugim terminie” obecnych Członków Zwykłych przybyłych na Zgromadzenie;

3)      w sprawach wskazanych w ust.8 pkt 2, 4, 5 oraz 7 w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Członków Zwykłych uczestniczących w głosowaniu przy obecności w pierwszym terminie minimum 1/5 członków Zwykłych Stowarzyszenia w drugim terminie obecnych Członków Zwykłych przybyłych na Zgromadzenie.

4)      w sprawach wskazanych w ust.8 pkt 6 i 8 i we wszystkich sprawach personalnych oraz każdej inne sprawie, gdy Walne Zgromadzenie tak postanowi zwykłą większością głosów Członków Zwykłych uczestniczących w głosowaniu, przeprowadza się głosowanie tajne.

10. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziane jest głosowanie nad zmianą treści Konstytucji, Marszałek jest zobowiązany na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przesłać tekst proponowanych zmian drogą elektroniczną wszystkim Członkom Zwykłym wraz z zawiadomieniem.

11. W sytuacjach nadzwyczajnych, Walne Zgromadzenie, decyzją Marszałka, będzie mogło się odbywać w formie zdalnej przy pomocy stosownych platform komunikacyjnych. Możliwe też będzie dopuszczenie formy hybrydowej, to jest uczestniczenia części Członków poprzez platformę komunikacyjną w Zgromadzeniu o charakterze stacjonarnym.

12. Wprowadza się też możliwość zorganizowania oddawania głosów w formie elektronicznej.

13. Walne Zgromadzenie może być nagrywane i udostępniane oraz  na żywo transmitowane na ogólnodostępnych platformach komunikacyjnych. Uczestnicząc Członkowie Stowarzyszenia, automatycznie wyrażają zgodę na upublicznianie swojego wizerunku.

14. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród obecnych Członków Zwykłych. Przy wyborze Przewodniczącego w przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos oddany przez Marszałka. Kandydat na Przewodniczącego zobowiązany jest do powstrzymania się od głosowania w swojej sprawie.

15. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga głos Przewodniczącego.

16. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący-Senior, którym jest najstarszy wiekiem Członek Zwykły Stowarzyszenia, biorący udział w Walnym Zgromadzeniu.

17. Zamknięcia  Walnego Zgromadzenia dokonuje Przewodniczący- junior ( najmłodszy wiekiem Członek Zwykły biorący udział w Walnym Zgromadzeniu)

18. Protokół Walnego zgromadzenia musi zawierać:

1)      miejsce i czas odbycia Walnego Zgromadzenia;

2)      imiona i nazwiska osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu, wraz z oznaczeniem ich funkcji i rodzaju członkostwa;

3)      wzmiankę dotyczącą prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;

4)      porządek obrad Walnego Zgromadzenia;

5)      treść powziętych uchwał wraz ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”;

6)      imiona i nazwiska Protokolantów;

7)      imię i nazwisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

8)      imię i nazwisko Marszałka.

19. Protokół podpisują kolejno: Protokolanci i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

20. Każdy członek Zwykły i Członek Wspierający ma prawo żądać dostarczenia mu kopii protokołu Zgromadzenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.