2010-06-12

V Zjazd Potomków Sejmu Wielkiego

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego planowane pierwotnie na 10 kwietnia 2010 odbyło się 12 czerwca 2010. Poniżej protokół z tego Zgromadzenia.

Protokół
Walnego Zgromadzenia SPSW
w Warszawie 12 czerwca 2010 w godzinach 11:00-17:40
pierwotnie planowanego na 10 kwietnia 2010

Miejsce: Centrum Edukacji IPN, ul. Marszałkowska 21/25 (dawna restauracja Cristal Budapeszt). Termin: Sobota, 12 czerwca 2010, od godziny 11:00

Porządek obrad

 1. Otwarcie
 2. Wybór Przewodniczącego – Uchwała nr 1
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium za 2008 rok
  1. Sprawozdanie finansowe za 2008 r. - Uchwała nr 2
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2008 r. – Uchwała nr 3
  3. Udzielenie absolutorium zarządowi [Uchwała nr 4]:
   1. Marek J. Minakowski, Marszałek
   2. Andrzej Iwicki, Wicemarszałek
   3. Krzysztof Bystram, Wicemarszałek
   4. Wojciech Sołtan, Wicemarszałek
   5. Stanisław Jan Plewako, Sekretarz
   6. Jan Rościszewski, Skarbnik
   7. Andrzej Krzyżanowski, Skarbnik
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania z WZ w 2009 r. - Uchwała nr 5
 7. Sprawozdanie Marszałka z działalności Stowarzyszenia w 2009 r.
 8. Sprawozdanie Finansowe za 2009 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 r.
 10. Dyskusja nad Sprawozdaniami
 11. Zatwierdzenie Sprawozdań/Absolutorium
  1. Sprawozdanie finansowe za 2009 r. – Uchwała nr 6
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 r. – Uchwała nr 7
  3. Sprawozdanie Marszałka z działalności Stowarzyszenia w 2009 r. – Uchwała nr 8
  4. Udzielenie absolutorium zarządowi [Uchwała nr 9]:
   1. Marek J. Minakowski, Marszałek
   2. Krzysztof Bystram, Wicemarszałek
   3. Wojciech Sołtan, Wicemarszałek
   4. Stanisław Jan Plewako, Sekretarz
   5. Andrzej Krzyżanowski, Skarbnik
 12. Informacja o zmianach personalnych we władzach Stowarzyszenia
 13. Kooptacja 4 członków do Sądu Koleżeńskiego – Uchwała nr 10
 14. Głosowanie nad kandydaturą na członka honorowego – Uchwała nr 11
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie obrad

11:00

O godzinie 11:00 rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia ogłosił p. Jerzy Geysztor jak najstarszy Członek SPSW z uczestników walnego na sali.

P. Jerzy Gieysztor zgłosił kandydaturę p. Krzysztofa Bystrama na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Kandydatura została przyjęta przez aklamację. [Uchwała nr 1]

Przewodniczący WZ p. Krzysztof Bystram podziękował za zaufanie i poprosił członków WZ o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar katastrofy samolotowej z dnia 10.04. tego roku.

Zgłoszono kandydatury Panów Wojciecha Kwileckiego oraz Michała Korsaka na protokolantów. Obaj zostali wybrani przez aklamację.

Odbyły sie wybory do Komisji Skrutacyjnej, do której zgłoszono 4 kandydatów: 1. A. Glogier; 2. E. Drewnowska; 3. K. Narowska; 4. T. Bystram.

Odbyło sie głosowanie, w którym dokonano wyboru trzech członków Komisji:

 • A. Glogier otrzymał 33 głosy za jego kandydarurą 2 głosy wstrzymujące się.
 • E. Drewnowska otrzymała 36 głosów za jej kandydaturą 2 głosy wstrzymujące się
 • K. Narowska otrzymała 35 głosów za Jej kandtdaturą 4 głosy wstrzymujące sie
 • T. Bystram otrzymał 28 głosów za Jego kandytarurą 8 głosów wstrzymało się

W wyniku głosowania wybramo Komisję Skrutacyjną w składzie p. Ewa Drewnowska, p. Katarzyna Narowska i p. Andrzej Glogier. Komisja wyłoniła ze swego grona Przewodniczącą, którą została p. Ewa Drewnowska.

Komisja policzyła liczbę osób przybyłych na WZ .Przybyło 38 osób co - zgodnie z Konstytucją SPSW - stanowi quorum WZ. (163 członków SPSW, 20%+1 osoba to 34 osoby)

Przewodniczący WZ powitał odrębnie członków Związku Szlachty Polskiej przybyłych gościnnie: Panią Teresę Poniewierską Łodzia Kobylińską, oraz p. prof. Janusza Orkisza.

Przewodniczący WZ poprosił o zgłaszanie do Niego Wolnych Wniosków, które będą omawiane na koniec WZ jak przewiduje punkt 17 przebiegu zebrania.

Następnie Sekretarz Stowarzyszenia p. Witold Zielonka zreferował dlaczego powracamy do tematów z 2008 roku: sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2008. Wyjasnił, że jest to spowodowane odrzuceniem przez Sąd Rejestrowy zmienionej Konstytucji SPSW i zaleceniem, by najbliższe WZ przegłosowało kopletne w swej formie sprawozdanie.

W związku z tym, ponieważ głosowanie nad punktem 12 i 13 z punktu prawniczego nie ma sensu, musi być zmieniony porządek obrad WZ.

Pani Anna Skrzyńska zgłosiła wniosek, aby przypomnieć nad czym głosowaliśmy i jak przebiegło głosowanie podczas WZ w Krakowie.

Przewodniczący Krzysztof Bystram przeczytał zebranym sprawozdanie za rok 2008.

Głosowanie Uchwały nr 2 - treść czyta Marszałek Marek Minakowski.

12 00

Głosowanie odbywa się przez skreślenie krzyżyka przy wybranej odpowiedzi i wrzuceniu do urny.

Podczas liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjmą Marszałek Minakowski przeczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2008.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że za przyjęciem sprawozdania głosowało 38 osób w tym 30 oddało głos za przyjęciem, a 4 głosy były przeciw i 4 wstrzymały się.

WZ przyjęło Uchwałę nr 2

Następnie głosowano (głosowanie jawne) za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z roku 2008. [Uchwała nr 3]

Głosowało 38 osób w tym 32 było za, 6 przeciw.

Uchwałę nr 3 przyjęto.

Głosowanie nad Udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu za rok 2008.[Uchwała nr 4] Głosowanie tajne przez napisaniu na kartkce przy nazwiskiu członka zarządu Tak jako zgoda - Nie jako negacja, lub zero jako głos wstrzymujący się.

W trakcie liczenia głosów przez KS Marszałek M.Minakowski przeczytał sprawozdanie z działalności za rok 2009 [Uchwała nr 5].

Pani Beata Kazimierska-Korsak zgłosiła wniosek o uzupełnienie sprawozdania o działalność Chorągwi Mazowieckiej. P. Maria H. Szeptycka zgłosiła wniosek o uzupełnienie w sprawozdaniu o działalność Senatu SPSW. P. Mariusz Rożnowski nadmienił, że pominięta została też działalność innych Chorągwii jak Nadreńskiej i Brukselskiej.

Pan Marek Minakowski odpowiedział, że nie umieścił tych danych ponieważ do Niego nie dotarły.

Pan Jerzy Geysztor zaproponował, aby w przyszłości na bieżąco wpisywać jakąkolwiek działalność SPSW w internetową kronikę na stronie SPSW.

Senator Stanisław Czartoryskizaproponował, że ponieważ jest zbyt dużo zastrzeżeń co do sprawozdania, a to może spowodować jego odrzucenie, proponuje, aby ten punkt przesunąć na koniec WZ i tym samym dać czas Panu Marszałkowi na ponowne jego zredagowanie.

13.00

Komisja Skrutacyjna podała wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4

Wyniki podała Przewodnicząca p. Ewa Drewnowska; 37 głosów ważnych;M Minakowski 29 tak, 4 nie 4 zera; K.Bystram: 33 tak, 2 nie, 2 zera; A.Iwicki: 28 tak, 5 nie, 4 zera; W.Sołtan: 33 tak, 1 nie, 3 zera; S. Plewako: 27 tak, 5 nie, 5 zer; E Rościszewski: 24 tak, 7 nie, 6 zer; A Krzyżanowski: 33 tak, 1 nie, 3 zera. Udzielono abolutorium członkom zarządu- Uchwałę nr 4 przyjęto w całości.

13:10-13:30 przerwa - między innymi na uzupełnienie sprawozdania za rok 2009

Czytanie poprawek w sprawozdaniu. P. Stanisław Plewako poprosił o wykreślenie fragmentu gloryfikującego działalność p. Andrzeja Iwickiego jako mijającego sie z prawdą. Fragment wykreslono.

Głosowanie za przyjęciem sprawozdania; głosowało 36 osób; 34 głosy za, przeciw brak, wstrzymało się 2

P. Marszałek Marek Minakowski przedstawił sprawozdanie finansowe za 2009 rok [Uchwała nr 6].

14.00

Zamknięcie przez Przewodniczącego WZ przyjmowania wolnych wniosków (złozono 8 wniosków - 7 tematów)

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 rok [Uchwała nr 7] przedstawił p. Marek Ronikier

Podjęto dyskusję nad sprawozdaniem, ponieważ lapidarność jego nie zadawalała uczestników WZ

Pani Beata Kazimierska-Korsak poprosiła o wyjasnienie jakie są zobowiązania Stowarzyszenia na rzecz p. Marka Minakowskiego oraz co się stało z dobrowolnymi wpłatami członków SPSW na rzecz spłaty załozonych przez Marszałka Minakowskiego pieniędzy za wynajęcie sali w Zamku Królewskim w Warszawie.) sprawa ciągnąca się od 2007 roku, w którym II Walny Zjazd odbył sie w Zamku Królewskim w Warszawie, a którego koszt - bez konsultacji z członkami SPSW - pokrył z własnych pieniędzy p. Marszałek SPSW Marek Minakowski, Poniewaz - jak na możliwości finansowe SPSW - koszt był bardzo wysoki (około 13000 zł), do tego trzeba doliczyć zakwaterowanie i przelot zaproszonych gości, uczestnicy zjazdu zobowiązali się do wpłat dobrowolnych na rzecz pokrycia w części tych kosztów.

Ani p. Ronikier-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, ani p. Krzyżanowski-Skarbnik nie byli w stanie odpowiedziec zadawalająco na te pytania. Następnie p. Beata Kazimierska-Korsak zapytała czy istnieje harmonogram spłaty długu Panu Markowi Minakowskiemu. Pytanie związane było z podjęciem zobowiązania(na IV WZ w Krakowie) o comiesięcznej wpłacie 500 zł przez Stowarzyszenie na rzecz p. Marka Minakowskiego celem spłaty wyżej wymienionego długu.

Ponieważ okazało sie, że w tym momencie sprawa nie jest do wyjaśnienia, p. Maria H Szeptycka wniosła wniosek formalny o przygotowanie sprawozdania dotyczących składek, darowizn i długu SPSW.

W wyniku dalszej dyskusji (M.Rożnowski, Witold Zielonka, Rene Karkocha) Przewodniczący WZ p. Krzysztof Bystram wniósł Uchwałę [Uchwała nr 8] głoszącą iż:

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Skarbnika i Marszałka do wyjaśnienia realizacji darowizn zdeklarowanych na Zamku Królewskim w Warszawiew 2007 roku oraz stanu zadłużenia SPSW w stosunku do p. Marka Minakowskiego w ciągu 10 dni i podanie wyjasnień do publicznej wiadomości.

15.20

Odbyło się głosowanie nad wyżej wymieniona uchwałą. W wyniku głosowania 29 głosów było za przyjęciem, przy 1 wstrzymującym sie.

Uchwała [Uchwała nr 8] została przyjęta.

Ponieważ w skład długu wchodza comiesięczne opłaty w wysokości 300 zł na rzecz p. Marka Minakowskiego (za wynajęcie lokalu jako siedziby SPSW), p. Agnieszka Zielonka zapytała dlaczego SPSW musi płacić za wynajęcie lokalu. Odpowiedzią p. Marka Minakowskiego było iż taka była ekspertyza Kancelarii Prawniczej.

Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania finansowego za rok 2009. Uchwała nr 6

W głosowaniu tajnym wzięło udział 36 osób, w tym 23 osoby były za jego przyjęciem, przeciw było 11, 2 głosy wstrzymujące się. Uchwałę [Uchwała nr 6] przyjęto.

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2009 [Uchwała nr 7].

W głosowaniu wzięło udział 33 osoby w tym 17 osób było za przyjęciem, przeciw było 5, wstrzymało się 11.

Głosowanie nad sprawozdaniem z działalności za rok 2009 [Uchwała nr 5].

Głosowało 33 osoby i tyle było za przyjęciem uchwały.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom zarządu za rok 2009 [Uchwała nr 9]. Głosowanie tajne.

16.00

Podczas liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną Zjazd zajął się wolnymi wnioskami.

1) wniosek Kanclerza Stanisława Czartoryskiego w sprawie uczestnictwa i finansowania Świątyni Opatrzności Bożej oraz pomnika hetmana Stefana Czarnieckiego. Ogólnie p. Kanclerz chciał tylko nakreślić, że takie rzeczy się dzieją, ale ponieważ finansowa strona SPSW znajduje sie w długach nie będzie rozwijał tematu.

2) p. Andrzej Krzyżanowski przedstawił istnienie mozliwości otrzymania niszy w Świątyni Opatrzności Bożej do ufundowania w niej ołtarza dla SPSW. Odczytał nam list intencyjny do arcybiskupa Nycza.

Pan Michał Korsak zaproponował, żeby projekt wnętrza niszy był z modułów które mogły by osoby wykupywać jako "cegiełki " z nazwiskami inwestorów. Projekt jest w fazie przygotowawczej.

Ogłoszono wynik głosowania nad absolutorium za rok 2009 [Uchwała nr 9]. Oddano 33 głosy w tym; M Minakowski 21 za, 8 przeciw, 4 wstrzymujące; W Sołtan za 30, 0 przeciw, 2 wstrzymujące; S Plewako 26 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące; K Bystram 29 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących; A Krzyżanowski 24 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących. Wszyscy otrzymali absulatorium.

Odczytano wniosek o kandydaturze prof. Rottermunda na honorowego członka SPSW.

Głosowało 35 osób w tym 30 za kandydaturą; przeciw 2 głosy i 2 wstrzymujące sie. Jeden głos był nieważny.

3) Wniosek p. Michała Korsaka aby sprawozdania były umieszcane na forum z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Pozwoli to na przeprowadzenie dyskusji na forum i dopracowanie sprawozdania przed WZ, przez co zaoszczędzi czas na WZ.

W głosowaniu przyjęto wniosek jednogłośnie

4) Wniosek p. Beaty Kazimierskiej-Korsak do Marszałka Marka Minakowskiego o udostepnienie bezpłatne do "bazy Minakowskiego" członkom SPSW, którzy przekazali Panu Minakowskiemu genealogie swoich rodzin jako wymóg przyjęcia do SPSW oraz wniosek (5) p. Michała Korsaka o bezpłatny dostęp dla członków SPSW do bazy Wielkiej Genealogii Minakowskiego gdyż Członkowie SPSW są współtwórcami tej genealogii..

W odpowiedzi p. Marek Minakowski odrzucił mozliwość takiego dostępu. Na sugestie, że był to jednak wymóg bycia członkiem SPSW i czy przy tak jednostronnym postawieniu sprawy nie jest to wykorzystanie swojej pozycji jako Marszałka SPSW przyjmującego nowych członków, do realizacji własnych prywatnych celów merkantylnych, odparł, że on może sprezentować p. Beacie Kazimierskiej-Korsak za te 50 złotych dostęp do bazy. I to tyle.

6) Wniosek p. Stanisława Plewako w sprawie poinforowania o aktualnym stanie członkostwa honorowego w SPSW, a w szczególności członka Honorowego księcia Saskiego.

Wniosek spowodowany był tym iz po uchwaleniu przez Walne honorowego członkostwa parze książęcej, SPSW nie otrzymało odpowiedzi czy para książęca je przyjęła.

W wyniku dyskusji w której poruszono problem braku procedury przyjmowania osób na członka honorowego (K Bystram), wniosku o stworzenie komitetu inicjującego i prowadzącego przyjęcie kandydata na członka honorowego (K Cichowski). P. Mariusz Rożnowski, zauważył iż może z prostego powodu, a mianowicie wieku Księcia Alberta Saskiego nie mamy od Niego odpowiedzi.

Debata zaowocowała Uchwałąnr 10 iż; WZ zobowiązuje p. Andrzeja Iwickiego - jako inicjatora i pośrednika pomiędzy parą książęcą a SPSW - do wyjaśnienia czy honorowe członkostwo zostało przez Nich przyjęte.

7) Wniosek p. Krzysztofa Cichowskiego dotyczący procedury przyjmowania nowych człoków, oraz bardzo długich terminów jej trwania. Wniosek oparty na kandydaturze p. Andrzeja Jawłowskiego, kuzyna p. Krzysztofa Cichowskiego, który był członkiem SPSW jako stowarzyszenia niezarejestrowanego. Sprawa toczy się juz od dwóch lat i mimo starań p. Andrzeja Jawłowskiego nadal nie posiada On statusu członka SPSW. Wicemarszałek p. Wojciech Sołtan zobowiazał sie osobiście dopilnować sprawy p. Andrzeja Jawłowskiego, która wydaje się zwyczajnym niedopatrzeniem.Konstytucja SPSW wyraźnie mówi że w takich przypadkach członkowie Stowarzyszenia nie zarejestrowanego automatycznie stają się członkami stowarzyszenia zarejestowanego. Zmiana procedury przyjmowania nowych członków związana jest ze zmiana w konstytucji SPSW.

17.00

8) p. Witold Zielonka złożył wniosek w sprawie zwołania nadzwyczajnego WZ w sprawie zmian w Konstytucji SPSW.

Podjęto uchwałę nr 11 w sprawie przygotowania zmian w Konstytucji SPSW:

 1. Powołuje się pięcioosobową Komisję projektu zmian w Konstytucji SPSW
 2. Zespól ogłasza propozycje zmian na forum SPSW jako odrębny temat oraz podaje adresy na które moga wpływać głosy członków proponujących zmiany w terminie do dnia 31.10.2010 r.
 3. Komisja ogłasza na forum SPSW projekt konstytucji oraz głosy w dyskusji do dnia 30.12.2010 r.
 4. Zobowiązuje się Komisję, aby przed skierowaniem projektu na obrady Walnego Zgromadzenia poddał jego treść do ocenienia prawnikom.

Została powołana piecioosobawa Komisja w składzie:

 1. Witold Zielonka
 2. Beata Kazimierska-Korsak
 3. Krzysztof Cichowski
 4. Michał Kwilecki
 5. Michał Korsak

Uchwała nr 12

Zobowiazująca Zarząd do sprawdzenia czy konieczne jest wynajmowanie przez stowarzyszenie lokalu, a może wystarczy nieodpłatne jego użyczenie?-sprawa dotyczy wynajmowania lokalu od p. Marka Minakowskiego.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Pan Mariusz Rożnowski przypomniał komunikat o planowanym rejsie po Mazurach w dniach 22-30 Lipca

17.40

Najmłodszy z uczestników Kawaler Grzegorz Zielonka, w towarzystwie Seniora Jerzego Geysztora, zamknął obrady V WZ SPSW.

Warszawa, dnia 12 czerwca 2010.

Protokolanci:

 • Michał Korsak........................
 • Wojciech Kwilecki........................

Przewodniczący WZ

 • Krzysztof Bystram..........................

Marszałek SPSW

 • Marek J. Minakowski..........................
2022-06-26

Letni Koncert w Sułkowicach

Przed nami kolejne piękne i upalne lato. :) A zatem, jak...
2022-05-29

Majowe spotkanie SPSW w Królewskim Mieście Krakowie

W piątek, 27 maja, w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się Sesja...
2022-05-18

Zapraszamy do Krakowa

Szanowni Państwo, Marszałek SPSW wraz z Zarządem zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia...
2022-05-05

Zapraszamy 14 maja 2022 r. na Międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową z okazji 230. rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku.

POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY Odbędzie się w sali koncertowej Zamku...
2022-04-12

Zaproszenie na wspólne spotkanie Wielkanocne SPSW z Oddziałem Warszawskim ZSzP

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków SPSW         23 kwietnia...