Regulamin konkursu na logo SPSW

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO STOWARZYSZENIA POTOMKÓW SEJMU WIELKIEGO (SPSW)

I.Organizator i przedmiot konkursu

1. Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na Logo Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego w postaci znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. Wybrane logo będzie przeznaczone do celów:

 • identyfikacyjnych
 • reprezentacyjnych
 • korespondencyjnych

W szczególności umieszczone będzie na:

 • wydawnictwach
 • plakatach
 • ulotkach
 • nośnikach elektronicznych i w Internecie
 • nośnikach reklamy zewnętrznej
 • gadżetach promocyjno-reklamowych

2. Logo Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego powinno jednoznacznie kojarzyć się z tym stowarzyszeniem Cele SPSW są następujące:

 • upowszechnianie wiedzy o tradycjach polskiego parlamentaryzmu i demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji 3 Maja, Sejmu Wielkiego i dzieła jego Uczestników;
 • rozwijanie w społeczeństwie świadomości nieprzerwanej obecności kontynuatorów idei przyświecających uczestnikom Sejmu Wielkiego w życiu kulturalnym, społecznym, naukowym i politycznym;
 • pielęgnowanie wielonarodowej tradycji I Rzeczypospolitej;
 • utrzymywanie kontaktów z potomkami uczestników Sejmu Wielkiego oraz działanie na rzecz integracji środowiska,
 • prowadzenie prac nad rozwojem bazy genealogicznej potomków Sejmu Wielkiego,
 • pogłębianie wśród Członków Stowarzyszenia znajomości historii, genealogii i wielonarodowej tradycji I Rzeczypospolitej oraz wyrabianie przekonania o potrzebie kontynuowania idei przyświecających Sejmowi Wielkiemu.

Logo SPSW powinno łączyć jego dobrze rozumiany tradycyjny charakter z nowoczesnymi aspiracjami, profesjonalizmem i elegancją.

Logo powinno zawierać frazę „Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego” oraz być na tyle uniwersalne, aby reprezentować jednostki Stowarzyszenia w całej Polsce po zmianie frazy towarzyszącej logo (np. „Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego Chorągiew Mazowiecka ”).

II. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

3. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami, określonymi w pkt IV niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Sądu Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

IV.Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1. Wydruk projektu w wersji kolorowej na formacie A3. Projekt powinien być zaprezentowany w trzech rozmiarach: dużym (max. 250 x 250 mm) średnim 35 x 35 mm oraz miniaturze 15 x 15 mm. Na odwrocie pracy powinno znaleźć się godło/hasło kodujące jego wykonawcę.

2. Ponadto, ten sam projekt powinien zostać dostarczony pod postacią pliku elektronicznego, zapisanego na nośniku CD-R, w formacie wektorowym. Nośnik powinien być oznaczony hasłem identycznym, jak na projekcie.

3. Do projektu należy dołączyć kopertę, oznaczoną tym samym hasłem, które widnieje na pracach oraz dopiskiem „Konkurs na logo Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego”. W kopercie należy umieścić:

a) imię i nazwisko autora / dane podmiotu zgłaszającego projekt

b) adres do korespondencji, telefon, e-mail.

4. Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów. Każda z prac powinna znajdować się w odrębnym opakowaniu i opatrzona winna być odrębnym godłem/hasłem.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe, z dopiskiem „Konkurs na logo Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego” należy dostarczyć na adres:

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, ul. Wilanowska 37a, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 5 listopada 2011 r. - do godziny 17:00 ( decyduje data stempla pocztowego).

VI. Ocena prac

1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunku opisanego w I. 3, czytelność komunikatu, funkcjonalność, pomysł, oryginalność, łatwość konwersji na różne media. Dopuszcza się możliwość opracowania znaku na podstawie obecnego logo SPSW.

2. Oceny prac dokona Sąd Konkursowy w składzie:

 • Michał Korsak – Przewodniczący Deputacji Heraldycznej SPSW
 • Andrzej Krzyżanowski – Marszałek SPSW
 • Wojciech Sołtan – Projektant, wice Marszałek I kadencji Zarządu SPSW, członek Deputacji Heraldycznej SPSW
 • Piotr Szymon Łoś – pisarz, redaktor Radia Dla Ciebie, Rzecznik Prasowy SPSW
 • Wiesław Wilczkowiak – Projektant, producent matriałów reklamowych i propagandowych, członek Deputacji Heraldycznej

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Sądu Konkursowego zostaną zaprezentowane zakodowane prace.

4. Sąd Konkursowy dokona oceny prac konkursowych i wybierze zwycięski projekt.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania puli nagród. W przypadku przyznania nagród równorzędnych, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru pracy skierowanej do realizacji spośród tych, które zostaną najwyżej ocenione przez Sąd Konkursowy.

6. Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych biorących udział w Konkursie.

VII. Nagroda

1. Za projekt, który wybierze Sąd Konkursowy, przyznana zostanie nagroda w wysokości 1000 zł brutto. W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

2. Zwycięzca w ramach honorarium z pkt.1 rozdz. VII przekazuje majatkowe prawa autorskie do wykorzystania w celach wymienionych w pkt.1 rozdz.I zwycięskiego projektu na rzecz SPSW .

3. Kwoty nagród podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

VIII. Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 listopada 2011 r.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego www.spsw.pl

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o laureacie konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

IX. Prawa autorskie

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami,wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

2. Zwycięski projekt logo Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego w postaci znaku graficznego jest własnością Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego , któremu niniejszym przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu, związane z wykorzystaniem go do własnych potrzeb przez Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego we wszelkich polach eksploatacji.

3. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przy współpracy z autorem , z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.

4. Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach promocyjnych konkursu. Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze.

X. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

2. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Sąd Konkursowy.

3. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela sekretariat konkursu, tel. 0605 625 855, konkurs@spsw.pl

4. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej Organizatora.